Forum žena SDP BiH Brčko distrikta BiH obilježio 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Razorna moć rodno zasnovanog nasilja sprječava žene da aktivno sudjeluju u društvenom i političkom životu, narušava odnose u porodici i zajednici i negativno djeluje na cjelokupno društvo. Prema nalazima istraživanja u BiH, više od polovine žena doživjelo je bar neki oblik nasilja nakon što je navršilo 15 godina.

 Svjesni datog problema, aktivistice Foruma žena SDP BiH organizacije za Brčko distrikt BiH kao i njihove drugarice  širom Bosne i Hercegovine priključile su se obilježavanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, i to organizacijom ulične akcija koja je simbolično počela na Trgu mladih  u 11:55h. Tom prilikom skrenuta je pažnja da nasilje nad ženama i nasilje u porodici nisu ekscesni oblici nasilja već su rezultat sistematskih odnosa rodne neravnopravnosti i nesrazmjernog odnosa moći između muškaraca i žena.

Kao socijaldemokratkinje, iznimno smo zainteresirane za potpuno razobličavanje rodno zasnovanog nasilja i poduzimanje mjera za njegovo suzbijanje do eliminacije jer je ono, uz druge faktore, jedna od zapreka postizanju ravnopravnosti i jednakopravnosti u društvu, a samim tim i bržem razvoju cjelokupnog društva.

Želimo demokraciju koja podrazumijeva i paritet i punu participaciju koja će obezbijediti rodnu ravnopravnost, pravo na dostojanstven život bez nasilja, pravo na slobodan izbor, pravo na slobodnu seksualnu orijentaciju, rodni identitet, jednakost svih porodica i podršku za njihovu neprocjenjivu društvenu ulogu brige o svojim članovima, bez obzira o tome o kojem obliku porodice se radi. 

Comments are closed.