Zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH Suad Burić uputio zahtjev Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH

             Zatupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH Suad Burić uputio je danas Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH zahtjev za usklađenost Zakona o državnoj službi u Brčko distriktu BiH sa odredbama Zakona o radu Brčko distrikta BiH.

Zahtjev prenosimo u cijelosti:

Burić Suad

Zastupnik u Skupštini Brčko distrikta

Bosne i Hercegovine

Brčko, 16.08.2018 godine

APELACIONI SUD BRČKO DISTRIKTA

BOSNE I HERCEGOVINE

PREDMET: Zahtjev za ocjenu usklađenosti Zakona o državnoj službi u Brčko distriktu BiH sa odredbama Zakona o radu Brčko distrikta BiH

Temeljem člana 2., člana 11. i člana 14., Zakona o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko Distrikta BiH podnosim ovaj zahtjev Apelacionom sudu Brčko Distrikta BiH da ocijeni da li je Zakon o državnoj službi Brčko distrikta BiH u skladu sa Zakonom o radu Brčko Distrikta BiH.

Članom 12. Zakona o radu Brčko distrikta BiH (Objavljeno u ‘Sl. glasniku Brčko Distrikta', br. 19 od 17 jula 2006, 19/07, 25/08, 20/13, 31/14, 1/15) propisano je da se Ugovor o radu može zaključiti na određeno i neodređeno vrijeme.

Članom 109. istog Zakona propisano je i da se može zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova uz ispunjavanje svih zakonskih pretpostavki navedenih u ovom članku za zaključenje takvog ugovora, odnosno da su privremeni i povremeni poslovi utvrđeni u zakonu, podzakonskom aktu, kolektivnom ugovoru ili pravilniku o radu; da ne predstavljaju poslove za koje se zaključuje ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom; ne traju duže od 90 dana u toku kalendarske godine. Propisano je i da Ugovor iz stava 1 ovog člana sadrži odredbe o poslu radi čijeg se izvršenja zaključuje ugovor, rokove za otpočinjanje i izvršenje posla, uslove i način njegovog izvršenja, kao i o visini, roku i načinu isplate nagrade za izvršeni posao. Kao i da pored prava na naknadu za izvršeni posao, izvršilac posla po ugovoru, ukoliko posao obavlja u radnim prostorijama poslodavca, ima pravo i na osiguranje za slučaj povrede na radu.

U Brčko distriktu BiH na snazi su i u primjeni oba entitetska zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Oba ova zakona propisuju da je osiguranik između ostalog i lice koje u skladu sa zakonom obavlja privremene i povremene propise.

Zakon o državnoj službi u Brčko Distriktu BiH propisivao je u članu 46. Rad na određeno vrijeme, a stavom 4. istog člana bilo je previđeno da izuzetno, rad u organima javne uprave može se, uz saglasnost Vlade, zasnovati u vidu angažovanja izvršioca za privremene i povremene poslove u slučaju ispunjavanja obaveza iz nadležnosti organa javne uprave za koje ne postoje predviđena radna mjesta.

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10), Skupština Brčko distrikta BiH, na 6. redovnoj sjednici održanoj 22. februara 2017. godine, usvaja ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE. Predmetnim Zakonom briše se stav 4. u članu 46. Rad na određeno vrijeme, odnosno ukida se upošljavanje lica temeljem ugovora o privremenim i povremenim poslovima, a uvodi se novi član 46a (Posebni poslovi) (1) U organima javne uprave, uz saglasnost Vlade, mogu se angažovati lica radi obavljanja posebnih poslova. (2) Posebni poslovi iz stava 1 ovog člana su poslovi koji se obavljaju radi ispunjavanja obaveza iz nadležnosti organa javne uprave za koje nisu predviđena radna mjesta. (3) Angažovanje lica iz stava 1 ovog člana traje dok postoji potreba za obavljanjem tih poslova, ali ne duže od jedne godine. (4) Način angažovanja lica iz stava 1 ovog člana, naknada za obavljanje posebnih poslova, kao i forma i sadržaj ugovora o obavljanju posebnih poslova propisuju se Pravilnikom o radu.

Dakle, Skupština Brčko distrikta BiH ovim izmjenama, Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, koji je kao takav propisan i Zakonom o radu, zamjenjuje deifinicijski i suštinski istim ali nazivom različitim Ugovorom o posebnim poslovima. Ovim se zapravo uvodi jedan novi oblik radnog odnosa, odnosno radni odnos temeljem Ugovora o posebnim poslovima, koji Vlada Brčko distrikta BiH koristi kako bi upošljavala lica odjavljujući ih sa evidencije nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH a istovremeno ih ne prijavljujući kao osiguranike i za njih ne uplaćuje penzijsko i zdravstveno osiguranje iako entitetski Zakoni o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuju da su i lica zaposlena temeljem ugovora o privremenim i povremenim poslovima osiguranici u smislu ovih zakona. Osim toga Vlada Brčko distrikta BiH koristi ovaj Ugovor o posebnim poslovima, koji kao takav ne poznaje niti jedan drugi propis o radu u Bosni i Hercegovini a niti uporedno pravo, kako bi lica angažovala prostim i jednostavnim donošenjem odluke o njihovom angažmanu bez provođenja bilo kakve konkursne procedure i bez davanja mogućnosti svim licima koja ispunjavaju uvjete da apliciraju na radno mjesto.

Dakle radi se o očitom neslaganju propisa, odnosno Zakona o radu Brčko distrikta BiH koji propisuje Ugovor o privremenim i povremenim poslovima i Zakona o državnoj službi u Brčko Distriktu BiH koji isti ovakav ugovor normira drugačije predvidjevši ga suštinski isto ali i dajući mu drugi naziv upravo da bi se izbjeglo plaćanje obveza iz radnog odnosa za uposlenike ovako uposlene, te i izbjegavanje konkursnih i drugih procedura prilikom odabira lica koja će biti uposlena temeljem ugovora o posebnim poslovima.

U vezi sa tim, članom 13. Statuta Brčko distrikta BiH propisano je i da posebno, svako ima pravo pristupa svim javnim institucijama i objektima u Distriktu; pravo da se slobodno kreće i određuje svoje mjesto prebivališta, poslovanja ili rada na cijeloj teritoriji Distrikta; pravo da kupuje i prodaje pokretnu i nepokretnu imovinu u skladu sa zakonom. Sva lica na teritoriji Distrikta uživaju prava i slobode koje su im date Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Ta prava i slobode će imati veću pravnu snagu u odnosu na svaki zakon koji je u suprotnosti s Konvencijom. Sve institucije Distrikta će poštovati ta prava i slobode. Sudovi Distrikta će sprovoditi ta prava i slobode u skladu s postupcima koji su predviđeni zakonima Distrikta. Kada se bave predmetima koji se odnose na optužbe u vezi s kršenjem tih prava i sloboda, sudovi Distrikta uzimaju u obzir precedentno pravo Evropskog suda za ljudska prava.

Radi svega navedenog, predlažemo da Apelacioni sud Brčko distrikta BiH donese presudu kojom se utvrđuje da Zakon o državnoj službi u Brčko Distriktu BiH u članu 46a kojim je propisan Ugovor o posebnim poslovima nije u skladu sa Zakonom o radu Brčko distrikta BiH kao niti sa Statutmo Brčko distrikta BiH, jer propisuje drastično manja prava za uposlenike uposlene temeljem ovog ugovora nego li to predviđa Zakon o radu Brčko distrikta BiH, a osim toga krši i temeljne odredbe Statuta Brčko distrikta BiH o jednakom pravu na rad svih stanovnika Brčko distrikta BiH koje je kao što to i Statut navodi zagarantovano i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Posebno napominjemo da je ova nezakonita odredba koja propisuje Ugovor o posebnim poslovima, rezultirala masovnim angažovanjem lica u institucije Brčko distrikta BiH gdje je prema posljednjim podacima angažovano oko 1.000,00 osoba. Apelacioni sud kao čuvar zakonitosti jedini može stati u kraj ovakvom nezakonitom ponašanju ukidanjem pomenute odredbe i potpunom eliminacijom ovih „izmišljenih“ ugovora koji u Brčko distriktu BiH simuliraju radni odnos.

Podnosilac zahtjeva:

Suad Burić dipl.oec.

Comments are closed.