Statut SDP BiH

 

 

 

 

 

 

 

 

S  T  A  T  U  T

SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarajevo, oktobar/listopad 2015.godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 14. Zakona o političkim organizacijama (Sl.list SR BiH br. 27/91), 6. redovni Kongres Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine održan u Sarajevu dana 03.10.2015. godine, d o n o s i

 

S  T  A  T  U  T

SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE BOSNE I HERECGOVINE

 

I – OPĆE ODREDBE

Poglavlje 1.

Član 1.

Statutom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:Statut) uređuju se i utvrđuju: osnovni ciljevi i zadaci Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: SDP BIH) i način njihovog ostvarivanja; odnosi u SDP BiH i organizaciona struktura; naziv, znak i sjedište; unutrašnja organizacija; uvjeti za učlanjivanje i prestanak članstva, kao i prava, obaveze i odgovornosti članova;  način izbora, trajanje mandata i postupak opoziva organa i njihova prava, obaveze i odgovornosti, zastupanje i predstavljanje; način stjecanja,korištenja i raspoređivanja sredstava; način donošenja odluke o prestanku rada; koordiniranje,kandidiranje i učešće SDP BiH u vlasti, kao i druga pitanja od značaja za članstvo i djelovanje SDP BiH.

 

Član 2.

SDP BiH je jedini pravni i politički sljednik Socijaldemokratske stranke BiH iz 1909. godine, Komunističke partije Bosne i Hercegovine, Saveza komunista Bosne i Hercegovine, Saveza komunista Bosne I Hercegovine – Socijaldemokratska partija, Socijalističke demokratske partije BiH, Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Saveza reformskih snaga BiH, Unije bosanskohercegovačkih socijaldemokrata BiH – UBSD-a  BiH i Unije Socijaldemokrata -USD-a.

 

Član 3.

SDP BiH je jedinstvena politička multietnička, prograđanska organizacija socijaldemokratske lijeve programske orijentacije, slobodnih, ravnopravnih i odgovornih članova, koja djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine na osnovama Programa SDP BiH (u daljem tekstu:Program) i u skladu sa ovim Statutom.

SDP BIH je članica Socijalističke internacionale, a može se uključiti i u druge socijaldemokratske i asocijacije lijeve orjentacije, kao i saveze na regionalnom i širem nivou.

 

Poglavlje 2.-Osnovni ciljevi i zadaci

Član 4.

Polazeći od Programa, osnovni ciljevi i zadaci SDP BiH su:

– izgradnja Bosne i Hercegovine kao demokratske države ravnopravnih građana i naroda, Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih građana koji u njoj žive;

– afirmacija suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim pravom;

– ostvarivanje socijalne i nacionalne ravnopravnosti građana Bosne I Hercegovine i njihovih kolektiviteta;

– afirmacija i aktivno ispoljavanje antifašizma kao civilizacijske tekovine savremenog svijeta;

– ostvarivanja i zaštite prava radnika/radnica,osoba koje žive od rada i na temelju svog rada uključujući i pravo na sindikalno organizovanje;

– izgradnja SDP BiH kao savremene, demokratske i efikasne političke partije koja će svojom organizacijom i metodama političkog djelovanja sudjelovati u oblikovanju javnog mnijenja u  Bosni i Hercegovini i pozitivnim promjenama stanja odnosa u bosanskohercegovačkom društvu i državi;

– izgradnja otvorenog bosanskohercegovačkog društva na osnovnim vrijednostima evropske socijaldemokratije: slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti;

– uvažavanje, poštovanje i ostvarivanje temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina/građanke I njegovog/njenog samoizražavanja, u skladu sa međunarodnim konvencijama, neovisno o njegovom/njenom pogledu na svijet, vjerskoj, rasnoj, etničnoj pripadnosti,boji kože,spolu, jeziku, vjeri, političkom i drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom porijeklu, imovinskom stanju, obrazovanju,društvenom položaju, bračnom ili porodičnom status, trudnoći I materinstvu,dobi,zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, vezi sa nacionalnom manjinom,rodnom identitetu, izražavanju ili seksualnoj orijentaciji, kao i nekom drugom osnovu.

– izgradnja Bosne i Hercegovine kao socijalne, pravne i sekularne države sa punim vjerskim slobodama;

– uspostava sistema vlasti na načelima slobode, jednakosti, demokratije i solidarnosti,sa jednakom šansom pojedinca na život dostojan čovjeka;

– uspostava pluralizma vlasništva od kojih se ni jedan oblik vlasništva ne može koristiti na štetu općih interesa;

– ostvarivanje partnerskih odnosa sa sindikatima;

– uspostava socijalne tržišne privrede u kojoj rezultate razvoja uživaju svi građani i građanke Bosne i Hercegovine;

– izgradnja demokratskih odnosa u ekonomskim i socijalnim oblastima;

– borba protiv svih vrsta diskriminacije i socijalne isključenosti, afirmacija rodne ravnopravnosti, zajamčenih prava ljudi na zdravstvenu i socijalna sigurnost i zaštita,obrazovanje,radna, porodična i druga prava;

– uspostava punih  građanskih prava i sloboda emancipacijom građana i građanki od ekonomske,socijalne i kulturne podčinjenosti i inferiornosti i širenje tih sloboda i prava i eliminisanje zavisnosti građana i građanki od pojedinačnih ili grupnih ekonomskih moćnika;

– uspostava pravednog društva u kojem su ekonomski efekti podređeni i u službi rasta i razvoja  društva i pojedinaca;

– uspostava i jačanje održivog privrednog razvoja,uz ravnomjeran razvitak gradskih i seoskih područja;

– očuvanje kulturnog i socijalnog identiteta;

– izgradnja društvene,ekonomske i političke podloge za ostvarivanje i unapredjenje  lokalne samouprave i uravnoteženja regionalnog razvoja;

– jačanje uloge i odgovornosti  gradova kao pokretača komplementarnog razvitka;

– borba protiv aparthejda, svakog oblika fašizma, rasizma,nacionalne i vjerske netrpeljivosti, svakog oblika diktatuture,partiokratije,korupcije i kriminala;

– zaštita kulturne i prirodne baštine, te čovjekove okoline;

– jačanje sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja koji se temelji na jednakoj dostupnosti kvalitetne zdravstvene zaštite, zaštiti prava pacijeneta i zdravstvenih radnika;

– jačanje i razvoj sportske djelatnosti kao važnog faktora podizanja općih fizičkih i zdravstvenih sposobnosti stanovništva.

 

Član 5.

SDP BiH ostvaruje programske ciljeve na principima i osnovama savremene socijaldemokratije i drugih naprednih ideja ljevice, evropskih standarda političkog djelovanja i parlamentarne demokratije.

Programske ciljeve SDP BiH ostvaruje učešćem na parlamentarnim izborima,u organima vlasti, saradnjom sa političkim organizacijama,sindikatima, nevladinim organizacijama i udruženjima građana,pojedincima,vođenjem kontinuiranog participativnog i cikličnog procesa dvogodišnjeg planiranja i vođenja javnih politika, oblikovanjem javnog mnijenja i drugim oblicima demokratskog parlamentarnog i vanparlamentarnog djelovanja.

SDP BiH ne prihvata nedemokratske, totalitarne ili druge nasilne metode i oblike ugrožavanja i ograničavanja  ljudskih prava i sloboda.

 

Poglavlje 3.- Predstavljanje SDP BiH, naziv, sjedište, znak, pečat, javnost rada i priznanja

 

Član 6.

SDP BiH ima svojstvo pravnog lica.

SDP BiH, u javnom i političkom životu, predstavlja i zastupa Predsjednik SDP BiH u skladu sa Programom,ovim Statutom i pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine.

Predsjednik SDP BiH može ovlastiti druge osobe da zastupaju i predstavljaju SDP BiH u skladu s ovim Statutom.

 

Član 7.

Puni naziv Partije glasi : Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.

Skraćeni naziv partije glasi : SDP BiH kao i SDP BiH-Socijaldemokrati BiH.

Sjedište SDP BiH je u Sarajevu, Ulica Alipašina broj 41.

 

Član 8.

SDP BiH ima svoj znak, zastavu i pečat.

Znak je ruža crvene boje, čije latice čine skraćenicu SDP BiH i pored nje slovna oznaka “SDP” ispisana latinicom i ćirilicom, crvene boje.

Zastava je pravougaonog oblika omjera strana 2:1 crvena sa znakom SDP BiH obrubljenim bijelom linijom.

Odlukom organa SDP BiH za različite manifestacije mogu se izraditi prigodne zastave.

Pečat SDP BiH je okruglog oblika, prečnika3 cm, sa znakom “SDP BiH” i (ružom) u sredini, oko koga je latinicom i ćirilicom ispisano:”Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine”.

U SDP BiH u ravnopravnoj upotrebi su bosanski, srpski i hrvatski jezik, kao i oba pisma (latinica i ćirilica).

 

Član 9.

SDP BiH kao svečanu pjesmu koristi  –“ Internacionalu”.

Za potrebe izbornih kampanja i druge manifestacije mogu se koristiti prigodne pjesme. Korištenje i čuvanje pečata, znaka, zastave i svečane pjesme, uredit će se posebnom odlukom koju donosi Glavni odbor.

Znak SDP BiH zaštitit će se u skladu sa zakonom.

 

Član 10.

SDP BiH organizira “Dane SDP BiH”, u maju/svibnju svake godine, počevši od obilježavanja Međunarodnog dana rada 1. maja/svibnja  do obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope 9. maja/svibnja.

Predsjedništvo  SDP BiH, u koordinaciji sa općinskim/gradskim i kantonalnim/regionalnim organizacijama, bliže određuje sadržinu i način organiziranja “Dana SDP BiH”, kao i obilježavanje drugih datuma i jubileja SDP BiH, antifašističkog pokreta, odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine i oslobodilačkih težnji naroda i građana Bosne i Hercegovine.

 

Član 11.

SDP BiH dodjeljuje priznanja i nagrade za doprinos izgradnji, jačanju, afirmaciji i ostvarivanju programskih ciljeva SDP BiH.

Priznanja i nagrade, te način njihove dodjele uređuje Glavni odbor posebnom odlukom.

 

Član 12.

Rad i djelovanje SDP BiH je javno.

Javnost rada i djelovanje članstva, organa i SDP BiH u cjelini ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama,sudjelovanjem na okruglim stolovima i na druge načine,uspostavljajući odnose i djelujući na javno mišljenje gradjana, birača, simpatizera i članova SDP BiH.

Javno djelovanje osigurava se i sjednicama i sastancima organa SDP-a otvorenim za javnost i članstvo, konferencijama za novinare, izjavama, saopćenjima za javnost, izdavanjem publikacija i časopisa te putem internetskih stranica.

Organi SDP-a mogu raspravljati i odlučivati bez prisustva javnosti.

 

 

 

II – ČLANSTVO

Poglavlje 4.-Prijem u članstvo,prava i obaveze člana SDP BiH

 

Član 13.

Članom SDP BiH može postati punoljetan građanin Bosne i Hercegovine koji dobrovoljno potpiše pristupnicu u osnovnoj ili općinskoj/gradskoj organizaciji potvrđujući na taj način da prihvata Program i Statut SDP BiH, pod uslovom da nije član druge političke organizacije, stranke ili partije i da bude donesena odluka o upisu u evidenciju članstva.

Član SDP BiH u pravilu  svoja  prava i obaveze, ostvaruje u općinskoj/gradskoj organizaciji prema njegovom mjestu prebivališta.

Članstvo i djelovanje članova SDP BiH u interesnim oblicima organizovanja nije uslovljeno prebivalištem.

Način organizovanja i djelovanja članova SDP BiH u inostranstvu i članova koji imaju status raseljenih i izbjeglih lica, uredit će se odlukom Glavnog odbora SDP BiH.

 

Član 14.

Odluku o upisu u registar  članstva u SDP BiH, u pravilu donosi Općinski/Gradski odbor odnosno povjerenik/povjerenica, na prvoj sjednici nakon potpisivanja pristupnice, a najkasnije u roku od 60 dana od dana potpisivanja pristupnice.

Ukoliko odluka iz prethodnog stava ne bude donesena u propisanom roku ili odluka bude negativna, potpisnik pristupnice za prijem u članstvo može podnijeti žalbu Statutarnom odboru SDP BiH u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana, odnosno od dana donošenja  odluke.

Prava i obaveze člana SDP BiH stiču se danom donošenja Odluke o upisu u registar,odnosno danom konačnosti odluke Statutarnog odbora SDP BiH.

 

Član 15.

Općinske/gradske organizacije su dužne redovno dostavljati izvještaj o prijemu novih članova sekretarijatu SDP BiH, a obavezno jednom u 90 dana, bez obzira da li je izvršen prijem članova u tom periodu.

 

Član 16.

O prijemu u članstvo SDP BiH osoba koje su bile članovi rukovodstva i  organa drugih političkih organizacija ili su bili isključeni iz SDP BiH,  odluku donosi odbor odgovarajućeg organizovanja SDP BiH.

 

Član 17.

O svim članovima SDP BiH, sekretarijat SDP BIH vodi jedinstveni registar članova.

Članovima SDP BiH izdaje se članska karta nakon donošenja odluke o evidentiranju članstva, odnosno o prijemu u članstvo, od strane odgovarajućeg odbora.

 

Član 18.

Izgled i sadržaj jedinstvenog registra članova, kao i članske kartice, utvrđuje Predsjedništvo SDP BiH posebnim pravilnikom.

Uz jedinstveni registar članova vodi se i registar kadrovske baze SDP BiH, po kriterijima profesionalne i stručne osposobljenosti članstva.

 

Član 19.

 

Članstvo u SDP BiH može biti i počasno,a počasni član SDP BiH može biti samo osoba koja nije državljanin Bosne I Hercegovine.

Odluku o primanju u počasno članstvo SDP BiH donosi Glavni odbor SDP BiH na prijedlog Predsjedništva SDP BiH, u skladu sa kriterijima koje utvrđuje Glavni odbor SDP BiH.

Počasni član nema prava i obaveze člana SDP BiH koja proizlaze iz ovog Statuta.

Prava i obaveze počasnog člana SDP BIH utvrdjuje Glavni odbor SDP BiH.

O počasnim članovima SDP BiH u sekretarijatu SDP BiH vodi se posebna evidencija.

 

Poglavlje 5.- Prava i obaveze člana SDP BiH

 

Član 20.

Član SDP BiH ima prava i obaveze :

– da učestvuje u kreiranju i ostvarivanju politike SDP BiH;

– da se pridržava Statuta i Programa SDP BiH;

– da provodi odluke  organa SDP BiH;

– da se zalaže i aktivno radi na ostvarivanju programskih ciljeva SDP BiH;

– da svojim djelovanjem i ponašanjem čuva i jača ugled SDP BiH;

– da se zalaže za unapređenje međusobnih odnosa i štiti ugled članova SDP BiH;

– da inicira i učestvuje u aktivnostima SDP BiH;

– da pridobija nove članove SDP BiH;

– da bira i da bude biran/birana u organe SDP BiH;

– da bude kandidat SDP BiH za predstavničke i izvršne organe vlasti;

– da pokreće inicijative za rad SDP BiH i njegovih organa;

– da se sam kandiduje za izbore u postupku kandidovanja;

– da bude informiran o svim pitanjima i aktivnostima organa SDP BiH;

– da javno iskazuje svoje mišljenje;

– da sudjeluje u aktivnostima SDP BiH;

– da ima pravo na solidarnu pomoć u slučaju potrebe;

– da redovno plaća članarinu;

– da se kontinuirano politički obrazuje;

– da ostvaruje druga prava i izvršava druge obaveze u skladu sa odredbama Statuta SDP BiH i odlukama donesenih na osnovu Statuta SDP BiH;

– da poštuje Etički kodeks koji donosi Glavni odbor SDP BIH.

 

Član 21.

Članovi SDP BiH uživaju punu slobodu vjerskih uvjerenja, uključujući i slobodu iskazivanja vlastitog svjetonazora, kao i slobodu iskazivanja vjerskog, nacionalnog i etničkog identiteta.

 

 

Poglavlje 6.- Članarina

Član 22.

Član je dužan redovno plaćati članarinu.

Članarina se koristi isključivo za finansiranje rada općinske/gradske organizacije SDP BiH.

Visina članarine zavisi od vrste primanja i socijalnog stanja svakog člana:

– za zaposlene;

– za nezaposlene, učenike, studente i penzionere;

– za članove koji ostvaruju nadoknade koje proizlaze iz mandata SDP BiH;

– za članove koji primaju redovnu plaću iz mandata SDP BiH.

Obaveze i prava iz prethodnih stavova ovog člana, utvrđuju se posebnom odlukom Glavnog odbora SDP BiH.

Član može davati materijalnu pomoć SDP BiH u obliku donacija i drugih oblika pomoći u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija.

Davanjem materijalne pomoći SDP BiH niko ne može ostvarivati dodatna ili posebna prava.

 

Član 23.

Član SDP BiH koji nije izmirio dospjelu članarinu na dan raspisivanja unutarpartijskih izbora, održavanja konferencija ili Kongresa, ne može učestvovati u izbornim procesima za organe SDP BiH kao glasač, kandidat ili delegat Kongresa ili Konferencije.

Član SDP BiH koji nije izmirio članarinu na dan raspisivanja lokalnih ili općih izbora u Bosni i Hercegovini, ne može biti kandidat SDP BiH na izborima za zakonodavne organe vlasti bilo kojeg nivoa, odnosno za pozicije u organima izvršne vlasti ili drugim pozicijama koje se imenuju na prijedlog SDP BiH.

 

Član 24.

U sekretarijatu SDP BiH, pored jedinstvenog registra članova SDP BiH, vodi se i jedinstveni registar simpatizera SDP BiH.

Simpatizer SDP BiH može biti svaki punoljetan građanin  Bosne i Hercegovine koji prihvata Program i Statut SDP BiH i u skladu sa odredbama ovog Statuta, sudjeluje u aktivnostima SDP BiH.

Izgled i sadržaj registra simpatizera SDP BiH utvrđuje sekretarijat SDP BiH posebnim pravilnikom.

Simpatizeri mogu učestvovati u radu interesno-političkih oblika, savjeta, komisija i drugih ad hoc tijela u SDP BiH.

Simpatizeri ne mogu birati i biti birani u organe SDP BiH.

 

Poglavlje 7.- Prestanak članstva u SDP BiH

 

Član 25.

Članstvo u SDP BiH prestaje:

– istupanjem člana iz SDP BiH (pisanom izjavom, aktom povrata članske iskaznice ili drugom javnom radnjom ili postupkom kojim se nedvosmisleno manifestira volja prestanka članstva u SDP BIH);

– brisanjem iz evidencije članstva SDP BiH;

– isključenjem iz članstva SDP BIH,

 

Član 26.

Član SDP BiH briše se iz evidencije članova SDP BiH u slučaju:

– učlanjenja u drugu političku stranku/partiju;

– kandidovanja na listi druge političke stranke/partije, nezavisnoj listi ili kao nezavisni kandidat bez saglasnosti organa SDP BiH;

– prelaska u samostalne poslanike odnosno vijećnike/odbornike;

– ukoliko u procesu reevidencije članstva koji organizuje Glavni odbor ili Općinski/Gradski odbor SDP BiH, ne potvrdi svoje članstvo u SDP BiH;

– ako godinu dana ne plaća članarinu i ako svoju obavezu ne izvrši u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog upozorenja.

Odluku o brisanju iz evidencije donosi Općinski /Gradski odbor SDP BiH.

Član SDP BiH može u roku od 8 dana, od dana dostavljanja odluke iz prethodnog stava,uložiti žalbu Statutarnom odboru SDP BiH .

Odluku po žalbi Statutarni odbor SDP BiH dužan je donijeti  u roku od 30 dana.

Do donošenja odluke iz prethodnog stava,prava i obveze člana SDP BiH miruju.

Odluka Statutarnog odbora SDP BiH je konačna.

 

Član 27.

Protiv člana čije je ponašanje i djelovanje usmjereno protiv odluka bilo kojeg organa u SDP BiH, ili nečasnim djelima ili svojim postupcima krši Statut SDP BiH,programska načela i ciljeve, ne ispunjava prava i obaveze i  kojima šteti ugledu SDP BiH,provodi se partijski postupak.

Partijski postupak provodi Općinski / Gradski odbor na vlastitu inicijativu, odnosno na prijedlog za utvrđivanje odgovornosti koji može podnijeti Kantonalni/Regionalni odbor, Odbor Brčko distrikta BiH ili Glavni odbor SDP BiH.

 

Član 28.

U partijskom postupku mogu se izreći mjere:

– opomena ;

– suspenzija sa svih partijskih funkcija do donošenja konačne odluke;

– isključenje iz SDP BiH.

Opomena se izriče za povrede člana 20. ovog Statuta,kojima je nanesena manja šteta SDP BiH i kada se ocijeni da će ta mjera imati pozitivan učinak na daljnje postupke, aktivnosti i djelovanje tog člana u SDP BiH.

Isključenje iz SDP BiH može se izreći članu za teže oblike povreda obaveza iz člana 20. ovog Statuta, kojima je SDP BiH nanesena znatna šteta.

Isključenje se obavezno izriče u slučaju kada je član pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri i više godina za krivična djela organizovanog kriminala, privrednog kriminala i korupcije.

 

Odluku o opomeni, suspenziji sa funkcija ili odluku o isključenju donosi Općinski/Gradski odbor,odnosno nadležni odbor za članove viših organa SDP BiH, odnosno odbor kantonalne/regionalne organizacije, organizacije Brčko distrikta BiH ili Glavni odbor SDP BIH.

 

Član 29.

Osnova za donošenje odluke je usmena rasprava koju provode ovlaštena lica nadležnog organa.

Odlukom nadležnog organa o provođenju partijskog postupka iz člana 27. i 28.ovog Statuta, utvrđuju se ovlaštena lica iz sastava organa za provođenje usmene rasprave i rok za podnošenje izvještaja o rezultatima usmene rasprave sa prijedlogom odluke.

 

Odluka o provođenju partijskog postupka mora sadržavati obrazloženje i dokaze o povredi obaveza koje se stavljaju na teret članu protiv kojeg se partijski postupak vodi.

Član protiv kojeg se vodi postupak poziva se obavezno na usmenu raspravu bez obzira pred kojim organom se postupak vodi.

 

Svi organi u prvom i drugom stepenu odlučivanja dužni su, na zahtjev člana protiv kojeg se postupak vodi,osigurati prisustvo jednog člana SDP BiH kao njegovu podršku u sporu.

O usmenoj raspravi vodi se zapisnik sa sadržajem rasprave. Sudionici rasprave mogu tražiti da se njihove izjave doslovno unesu u zapisnik.

O izvještaju sa usmene rasprave i prijedlogu odluke o opomeni, suspenziji sa funkcija ili isključenju,vodi se rasprava na nadležnom odboru.

 

Član 30.

Izuzetno, u slučajevima kada ocijeni da bi provođenje redovnog partijskog postupka dovelo do štete po SDP BiH, Predsjedništvo SDP BiH može,ako procijeni da ponašanje i djelovanje člana SDP BiH šteti ugledu SDP BiH,predložiti Glavnom odboru SDP BiH da ga isključi iz SDP BiH.

Odluku iz prethodnog stava Glavni odbor SDP BiH donosi na prvoj narednoj sjednici.

Protiv odluke Glavnog odbora SDP BiH dozvoljena je žalba Statutarnom odboru SDP BiH u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

Statutarni odbor SDP BiH je dužan odlučiti o žalbi u roku od 30 dana.

 

Član 31.

Odluka o isključenju člana mora biti u pisanom obliku,obrazložena sa poukom o pravu na žalbu i  dostavljena preporučenom pošiljkom.

Protiv odluke o isključenju, član može u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o isključenju, izjaviti žalbu Statutarnom odboru SDP BiH,koji je dužan o žalbi odlučiti u roku od 60 dana.

Kad odlučuje o žalbi člana protiv kojeg se vodi partijski postupak,Statutarni odbor na svoju sjednicu obavezno poziva podnositelja žalbe, te predstavnika tijela koje je donijelo odluku ili traži pisano izjašnjavanje tog tijela.

Odlučujući po žalbi na odluku iz stave 1. ovog člana, Statutarni odbor SDP BiH istu može potvrditi ili ukinuti ili vratiti na ponovno odlučivanje.

Do konačnosti odluke o izrečenoj mjeri, prava i obaveze člana SDP BiH miruju.

Odluka Statutarnog odbora SDP BiH je konačna.

 

 

Član 32.

Ponovni prijem člana SDP BiH koji je brisan iz registra članstva ili je bio isključen iz SDP BiH, moguć je pod uvjetom da zahtjev za ponovni prijem bude podnesen od strane tog lica Općinskom/Gradskom odboru SDP BiH i razmatran na odboru općinske/gradske organizacije, u kojoj se vodio na evidenciji.

Zahtjev za ponovni prijem u članstvo ne može se podnijeti prije isteka godine dana od dana donošenja konačne odluke o isključenju ili brisanju iz evidencije.

Statutarni odbor  SDP BiH dužan je u roku od 60 dana donijeti odluku o zahtjevu za ponovni prijem.

Odlukom o ponovnom prijemu u članstvo SDP BiH člana koji je bio isključen može se ograničiti pravo da  u periodu do dvije godine od dana ponovnog prijema u članstvo SDP BiH,ne može vršiti određene funkcije u SDP BiH ili ispred SDP BiH, te biti imenovan ili izabran u izvršne ili zakonodavne organe vlasti.

 

 

 

Poglavlje 8.- Anketa članstva i referendum u SDP BiH

 

Član 33.

U cilju utvrđivanja volje članstva i jačanja njihovog utjecaja na politiku, kadrovska rješenja i djelovanje SDP BiH o najbitnijim pitanjima politike i razvoja, može se organizovati ispitivanje stavova i mišljenja članova SDP BiH putem  anonimne ankete članstva.

Odluku o provođenju općepartijske ankete o pitanjima na nivou SDP BiH,donosi Glavni odbor SDP BiH na prijedlog Predsjedništva SDP BiH, ili najmanje 1/3 članova Glavnog odbora SDP BiH.

Za druge nivoe organizovanja SDP BiH,odluku o anketi donose odgovarajući odbori SDP BiH isključivo iz domena svog rada i za pitanja koja se tiču nivoa na kojem su organizovani uz pribavljeno mišljenje Predsjedništva SDP BiH.

U Odluci o provođenju ankete utvrđuju se anketna pitanja, način njenog provođenja i razmatranje rezultata ankete.

Ankete mogu provoditii interesno-politički oblici djelovanja o pitanjima iz djelokruga svoga rada, o čemu odluku donose organi tih oblika djelovanja, u skladu sa odredbama stava 3. i 4. ovog člana.

Član 34.

Između dva Kongresa SDP BiH. Glavni odbor SDP BiH može donijeti Odluku o održavanju referenduma u cilju utvrđivanja volje članstva po određenim pitanjima u državi i/ili u SDP BiH.

Referendum se može  raspisati radi zauzimanja stava vezano za ključna politička pitanja, kao što su: izmjene Ustava u BiH, ujedinjenje sa drugim političkim subjektima, učestvovanje u izvršnoj vlasti i stupanje u koalicione odnose.

 

Odluku o provođenju referenduma donosi Glavni odbor SDP BiH, a inicijativu sa referendumskim pitanjem mogu podnijeti svi organi SDP BiH i odbori teritorijalnih organizacija SDP BiH.

 

Odlukom o provođenju referenduma utvrđuje se referendumsko pitanje, način njegovog provođenja, uslovi valjanosti rezultata referenduma i način implementacije rezultata referenduma.

 

Rezultati referenduma u SDP BiH su valjani ako na referendum izađe većina članova SDP BiH i   ako se na referendumsko pitanje većina članova SDP BiH koji su glasali, izjasnilo : „ZA“.

Odluke donesene na osnovu referenduma obavezujuće su za sve nivoe organizovanja i organe u SDP BiH.

 

Ukoliko na referendum ne izađe potrebna većina u smislu prethodnog stava, odluku o pitanjima o kojima je provođen referendum, donosi Glavni odbor SDP BiH.

 

 

 

III – ODNOSI U SDP BiH

Poglavlje 9.- Osnovni principi odnosa u SDP BiH

 

Član 35.

Demokratski princip je osnovni način za utvrđivanje politike SDP BiH i djelovanje organizacija, organa i tijela SDP BiH.

Sve funkcije u SDP BiH jednako su dostupne ženama i muškarcima.

Svi članovi SDP BiH imaju pravo da pokreću inicijative i postavljaju pitanja organima i nosiocima funkcija u SDP BiH koja se odnose na provođenje Programa,Statuta  i unutarpartijska pitanja na način na koji bude propisano aktima Glavnog odbora SDP BIH

Organi i nosioci funkcija u SDP BiH su dužni u roku od 30 dana odgovoriti na postavljeno pitanje ili upućenu inicijativu.

 

Član 36.

U SDP BiH je dozvoljeno pravo na javno iskazivanja manjinskog mišljenja.

Član ne može trpjeti posljedice iznošenja manjinskog mišljenja.

Manjinsko mišljenje ne može biti u suprotnosti sa Programom  i Statutom SDP BiH.

U SDP BiH nije dopušteno institucionaliziranje manjinskog mišljenja u organiziranom obliku, niti je dopušteno frakcijsko djelovanje.

Član 37.

U aktivnostima SDP BiH,na svim nivoima organiziranja i oblicima djelovanja, mogu učestvovati i simpatizeri SDP BiH bez prava odlučivanja.

Općinski/Gradski odbori i osnovne organizacije SDP BiH su obavezni da najmanje jednom godišnje organiziraju javne skupove članova i simpatizera SDP BiH u cilju unapređenja akcionog i političkog djelovanja.

 

Član 38.

U SDP BiH organizira se sistem zaštite članova i to:

– Pravno savjetovalište

– Fond solidarnosti SDP BiH.

 

Odluku o osnivanju i djelokrugu rada  Pravnog savjetovališta i  Fonda solidarnosti SDP BiH donosi Glavni odbor SDP BiH na prijedlog Predsjedništva SDP BiH.

 

 

 

 

 

Poglavlje 10. – Izbori za Predsjednike u SDP BIH

 

Član 39.

Za Predsjednika SDP BiH, kao i za Predsjednike svih teritorijalnih organizacija SDP BiH, u SDP BiH se provode unutarpartijski izbori, u kojim učestvuju svi članovi SDP BiH koji imaju status člana SDP BiH u skladu sa ovim Statutom, na dan donošenja Odluke o raspisivanju izbora za Predsjednika odgovarajućeg nivoa organizovanja u SDP BiH.

Izbori za Predsjednika bilo kojeg nivoa u SDP BiH mogu biti redovni  i  vanredni.

 

Član 40.

Redovne izbore za Predsjednika SDP BiH raspisuje Glavni odbor SDP BiH odlukom o raspisivanju izbora, u roku od 90 dana od dana isteka zadnjeg dana mandata aktuelnog Predsjednika SDP BiH.

Prijevremeni izbori provode se na način i po proceduri kao i redovni izbori, a raspisuju se: u slučaju podnošenja ostavke Predsjednika bilo kojeg nivoa, izglasavanja nepovjerenja Predsjedniku bilo kojeg nivoa, u skladu sa odredbama ovog Statuta.

 

Odluku o prijevremenim izborima donosi Predsjedništvo SDP BiH najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja da je ostalo upražnjeno mjesto Predsjednika bilo kojeg nivoa organizovanja u SDP BiH.

Mandat Predsjednika izabranog na prijevremenim izborima, u skladu s odredbama ovog člana, traje do potvrđivanja rezultata slijedećih redovnih izbora.

 

Član 41.

Odlukom o raspisivanju izbora za Predsjednika svih nivoa organizovanja u SDP BiH,određuje se datum održavanja izbora za Predsjednika SDP BiH, kao i datum održavanja izbora za Predsjednike svih kantonalnih/regionalnih organizacija,organizacije Brčko distrikta BiH i Predsjednike svih općinskih/gradskih organizacija SDP BiH.

Izbori za Predsjednika SDP BiH, izbori za Predsjednika kantonalnih/regionalnih organizacija, organizacije Brčko distrikta BiH  i Predsjednike općinskih/gradskih organizacija SDP BiH, ne mogu se održati isti dan.

U pravilu, izbori za Predsjednika se održavaju nedjeljom.

 

Član 42.

Izbor za Predsjednika svih nivoa organizovanja u SDP BiH provodi se putem tajnog glasanja,u jednom ili dva kruga glasanja,na biračkim mjestima.

Ukoliko kandidat za Predsjednika,bilo kojeg nivoa organizovanja u SDP BiH,osvoji većinu glasova ukupnog broja članova SDP BiH koji su glasali,taj kandidat izabran je za Predsjednika tog nivoa organizovanja u SDP BiH.

Ukoliko niti jedan kandidat ne osvoji potreban broj glasova članova SDP BiH iz prethodnog stava,provodi se drugi krug glasanja između dva kandidata koji su osvojili najviše glasova u prvom krugu.

Za Predsjednika svih nivoa organizovanja u SDP BiH izabran je kandidat koji osvoji više glasova.

U slučaju da kandidati u drugom krugu osvoje isti broj glasova, Predsjednika SDP BiH između ta dva kandidata bira Kongres SDP BiH, a Predsjednike kantonalnih/regionalnih organizacija, organizacije Brčko distrikta BiH ili općinskih/gradskih organizacija SDP BiH, bira Konferencija teritorijalne organizacije,tajnim glasanjem.

 

Član 43.

Tijela za provedbu izbora za Predsjednike u SDP BiH su:

 

–     Centralna izborna komisija SDP BiH (CIK);

–            Kantonalna/regionalna izborna komisija/izborna komisija Brčko distrikta(KIK/RIK/IKBD);

–            Općinska/gradska izborna komisija (OIK/GIK) i

–            Birački odbori (BO) u skladu sa odredbama ovog Statuta,odlukama organa SDP BiH i Pravilima o izboru Predsjednika/ce svih nivoa organizovanja u SDP BiH,koje donosi Glavni odbor SDP BiH.

Članovi tijela za provedbu izbora ne mogu biti kandidati za Predsjednika bilo kojeg nivoa organizovanja u SDP BiH.

 

Član 44.

CIK se sastoji od sedam članova koje bira i razrješava Glavni odbor SDP BiH,na prijedlog Predsjedništva SDP BiH,od kojih je jedan predsjednik i jedan podpredsjednik,koje bira i razrješava Glavni odbor SDP BiH,iz reda članova SDP BiH koji imaju odgovarajuća stručna znanja iz oblasti provođenja izbora,na period od četiri godine,s mogućnošću reizbora.

 

Svaki kandidat za Predsjednika SDP BiH kojem je potvrđena kandidatura,ima pravo imenovati jednog dodatnog člana CIK-a,odnosno posmatrača po vlastitom izboru.

 

Član 45.

CIK imenuje pet članova svake KIK/RIK/IKBD i pet članova svake OIK/GIK, na prijedlog Kantonalnog/Regionalnog odbora, Odbora Brčko distrikta SDP BiH,odnosno Općinskog/Gradskog odbora SDP BIH.

 

 

 

Član 46.

Na biračkim mjestima unutar općinske/gradske organizacije  SDP BiH,CIK za svako biračko mjesto imenuje biračke odbore koji se sastoje od tri člana i tri zamjenika člana SDP BiH iz matične OO/GO.

Prijedlog članova za biračke odbore CIK-u dostavljaju nadležne općinske/gradske organizacije SDP BiH putem OIK/GIK.

Svaki kandidat za Predsjednika SDP BiH,kojem je potvrđena kandidatura,ima pravo imenovati po jednog dodatnog člana,odnosno posmatrača po vlastitom izboru u svaki od biračkih odbora.

 

Član 47.

Za provođenje izbora u SDP BiH utvrđuje se birački spisak.

U birački spisak se upisuju članovi SDP BiH koji su izmirili svoje obaveze u skladu s odredbama ovog Statuta i aktima Glavnog odbora SDP BiH.

Pravo da bira i da bude biran na izborima u SDP BiH,imaju članovi koji su evidentirani na biračkom spisku SDP BiH.

 

Član 48.

CIK objavljuje rezultate izbora za Predsjednike svih nivoa organizovanja unutar SDP BiH,nakon prikupljanja i prebrojavanja glasova sa svih biračkih mjesta.

Protiv odluka CIK-a iz prethodnog stava,kandidat u roku od tri dana od dana objave rezultata izbora od strane CIK-a može uložiti žalbu Statutarnom odboru SDP BiH,koju je isti dužan razmotriti i o istoj odlučiti u roku od 8 dana od dana prijema žalbe.

Odluka Statutarnog odbora SDP BiH je konačna.

 

Član 49.

Glavni odbor SDP BiH i CIK će svojim propisima bliže urediti uvjete i procedure kandidiranja, postupak i proces glasanja, proceduru žalbenog postupka,p rava i obaveze biračkih odbora, utvrđivanje biračkih mjesta, objavu rezultata izbora kao i druga pitanja od značaja za izbore u SDP BiH u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Poglavlje 11.- Odlučivanje i trajanje mandata

 

Član 50.

Organi SDP BiH punovažno zasjedaju i odlučuju kada je prisutno više od polovine od ukupnog broja njihovih članova (kvalificirana većina),a Kongres  ako je prisutno  više od dvije trećine od ukupnog broja delegata Kongresa.

Organi SDP BiH donose odluke većinom glasova prisutnih članova (prosta većina),osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Glasanje u organima SDP BiH  u pravilu je javno, osim  u slučajevima za koje je ovim Statutom drugačije određeno.

Član 51.

Izbor organa SDP BiH vrši se tajnim glasanjem između više kandidata,osim kad to nije moguće osigurati u procesu kandidovanja.

Mandatni period za sve funkcije,u svim organima SDP BiH i organima svih nivoa organizovanja, uključujući i intersene oblike organizovanja,je četiri godine.

Obnašanje funkcije kraće od dvije godine ne smatra se mandatom u smislu prethodnog stava.

Funkcija Predsjednika na svim nivoima organizovanja SDP BiH,može se obavljati najviše u dva uzostopna mandata.

 

Član 52.

Generalni sekretar SDP BiH i sekretari na svim nivoima organizovanja u SDP ne mogu istovremeno obnašati najviše funkcije u izvršnoj vlasti.

 

Član 53.

Član SDP BiH može biti najviše u dva odbora na različitim nivoima organizovanja i izvedenim funkcijama –član po funkciji,u tim odborima.

Član SDP BiH može biti Predsjednik,potpredsjednik ili sekretar na samo jednom nivou organizovanja,uključujući i interesno političke oblike organizovanja u SDP BiH.

 

IV – ORGANIZACIONA STRUKTURA I ORGANI SDP BiH

Član 54.

SDP BiH kao jedinstvena multietnička politička organizacija obuhvata cjelokupno članstvo i sve organizacijske oblike SDP BiH na području Bosne i Hercegovine.

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u pravnom prometu djeluje kao jedna pravna osoba.

SDP BiH kao jedinstvena politička organizacija svoje političko djelovanje i aktivnosti ostvaruje putem:

–          organa i tijela SDP BiH,

–          teritorijalnih organizacija SDP BIH: općinska/gradska( u daljem tekstu OO/GO), kantonalna/regionalna organizacija i organizacija Brčko distrikta(u daljem tekstu KO/RO/OBD),sa svojim organima  i  tijelima i

–          interesno-političkih oblika djelovanja.

 

 

Poglavlje 12.- Organi SDP BiH

Član 55.

Organi SDP BiH su:

–       Kongres,

–       Glavni odbor,

–       Predsjedništvo,

–       Predsjednik,

–       Nadzorni odbor, i

–       Statutarni odbor.

 

Član 56.

Političke funkcije u SDP BiH su:

–          Predsjednici i potpredsjednici, odnosno povjerenici organa i interesno-političkih oblika djelovanja u SDP BiH na svim nivoima organizovanja;

–          Generalni sekretar SDP BiH i

–          Sekretari organizacija svih nivoa organizovanja u SDP BiH.

 

Poglavlje 13.- Kongres SDP BiH

 

Član 57.

Kongres je najviši organ odlučivanja u SDP BiH.

Kongres sačinjavaju delegati koji su izabrani u općinskim/gradskim organizacijama SDP BiH,Predsjednik SDP BiH,članovi Glavnog odbora SDP BiH,članovi Nadzornog odbora SDP BiH,članovi Statutarnog odbora SDP BiH,predstavnik ispred Foruma mladih SDP BiH,Foruma žena SDP BiH,Foruma sindikalnih aktivista SDP BiH,Foruma seniora i predsjednici savjeta SDP BiH.

Izbor delegata Kongresa vrši se prema odluci Glavnog odbora SDP BiH,po osnovu najboljih izbornih rezultata na posljednjim održanim izborima u Bosni I Hercegovini i broju članova općinske/gradske organizacije SDP BiH.

Svaka općinska /gradska organizacija SDP BiH zastupljena je na Kongresu sa najmanje jednim delegatom.

Broj delegata Kongresa ne može biti manji od odnosa 4:1,niti veći od odnosa 9:1 u korist delegata koji su izabrani u općinskim /gradskim organizacijama SDP BiH.

Na Kongresu učestvuju ali bez prava odlučivanja,ukoliko nisu delegati po drugom osnovu:  članovi SDP BiH koji obavljaju funkciju člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Predsjednika/Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, Predsjednika/Potpredsjednika Republike Srpske, poslanici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini i Vijeću naroda Republike Srpske, Skupštine Brčko distrikta BiH, članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,članovi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,članovi Vlade Republike Srpske, vlade Brčko distrikta BiH i članovi sekretarijata SDP BiH.

Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i na Konferencije svih nivoa organizovanja  u SDP BiH.

 

 

Član 58.

Redovni Kongres SDP BiH se održava jednom u četiri godine, najkasnije 60 dana od dana kada ističe mandat u organima SDP BiH izabranim na prethodnom Kongresu SDP BiH.

Odluku o održavanju Kongresa SDP BiH donosi Glavni odbor SDP BiH.

Odlukom Glavnog odbora SDP BiH utvrđuje se: prijedlog dnevnog reda Kongresa SDP BiH,način izbora i broj delegata Kongresa SDP BiH.

Prijedloge dokumenata koje razmatra Kongres SDP BiH  utvrđuje Glavni odbor SDP BiH.

Kongres SDP BiH  saziva i rukovodi njegovim radom do izbora Radnog predsjedništva Kongresa, Predsjednik SDP BiH,a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, potpredsjednik SDP BiH najstariji po godinama života.

 

Član 59.

Dnevni red i prijedlozi dokumenata po dnevnom redu,dostavljaju se delegatima najkasnije mjesec dana prije održavanja Kongresa SDP BiH.

 

Član 60.

Kongres SDP BiH vrši provjeru legitimacije delegata putem Verifikacione komisije,obavlja izbor Radnog predsjedništva Kongresa SDP BiH i donosi Poslovnik o radu Kongresa SDP BiH.

Kongres SDP BiH punovažno odlučuje ako je prisutno više od 2/3 delegata Kongresa SDP BiH.

Kongres SDP BiH donosi odluke većinom glasova prisutnih delegata Kongresa SDP BiH.

Kongres SDP BiH dvotrećinskom većinom verifikovanih delegata Kongresa,donosi i mijenja Program  i  Statut SDP BiH.

 

Član 61.

Kongres SDP BiH  je nadležan da:

–          donosi Poslovnik o radu Kongresa SDP BiH;

–          donosi i mijenja Program i Statut SDP BiH;

–          utvrdjuje smjernice i stavove za djelovanje organa SDP BiH i članova SDP BiH između dva Kongresa SDP BiH;

–          donosi odluke o prijedlozima upućenim Kongresu SDP BiH;

–          donosi odluke, deklaracije, rezolucije i druge akte iz svoje nadležnosti;

–          raspravlja i odlučuje o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika,kao i nosilaca funkcija  i organa koje bira;

–          bira i razrješava Glavni odbor SDP BiH,Nadzorni odbor SDP BiH  i Statutarni Odbor SDP BiH;

–          odlučuje o prestanku rada SDP BiH nakon provedenog referenduma članstva SDP BiH;

–          odlučuje o raspodjeli imovine u slučaju prestanka rada SDP BiH;

–          odlučuje o povjerenju Predsjedniku SDP BiH i organima koje bira i

–          razmatra druga pitanja vezana za djelovanje SDP BiH.

 

Član 62.

Pravilnik o kandidovanju za članove u kolektivnim organima SDP BiH koje bira Kongres SDP BiH, donosi Glavni odbor SDP BiH istovremeno sa donošenjem Odluke o održavanju Kongresa SDP BiH.

 

Član 63.

Izbor članova Glavnog odbora SDP BiH,Nadzornog i Statutarnog odbora SDP BiH,vrši se tajnim glasanjem između kandidata koji su prihvatili kandidaturu,a na osnovu Pravilnika iz člana 62.ovog Statuta.

Najmanje 10% verifikovanih delegata i na samom Kongresu SDP BiH,može podnijeti dodatni prijedlog za člana Glavnog odbora,Nadzornog odbora i Statutarnog obora SDP BiH.

Za članove Glavnog odbora SDP BiH,Nadzornog odbora  i Statutarnog odbora SDP BiH,izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova u skladu sa Poslovnikom o radu Kongresa SDP BiH,uz poštivanje kriterija utvrđenih ovim Statutom.

 

Član 64.

Predsjednik SDP BiH,Predsjednik  Glavnog odbora SDP BiH,Predsjednik Nadzornog odbora SDP BIH i Predsjednik Statutarnog odbora SDP BiH,ne mogu biti iz reda istog naroda, uključujući i Ostale, niti istog spola.

Potpredsjednici SDP BiH su iz reda konstitutivnih naroda i Ostalih,a najmanje dva su iz reda manje zastupljenog spola i najmanje jedan iz svakog entiteta.

Potpredsjednici Glavnog odbora SDP BiH,Nadzornog odbora SDP BiH i Statutarnog odbora SDP BiH,ne mogu biti iz reda istog naroda,uključujući i Ostale,a najmanje dva su iz manje zastupljenog spola,nastojeći ispoštovati teritorijalnu zastupljenost.

Odredbe ovog člana,shodno se primjenjuju na organe i funkcije svih nižih nivoa organizovanja SDP BiH.

 

Član 65.

Pored redovnog Kongresa SDP BiH koji se u održava svake četiri godine nakon isteka mandata organima izabranim na Kongresu SDP BiH ,može se održati i Vanredni Kongres SDP BiH.

 

Član 66.

Vanredni Kongres SDP BiH  saziva se kada Glavni odbor SDP BiH odluči da je to neophodno zbog izuzetnih prilika u državi Bosni i Hercegovini ili u SDP BiH,ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odluku o održavanju Vanrednog kongresa SDP BiH donosi Glavni odbor SDP BIH dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Glavnog odbora SDP BiH.

Vanredni Kongres SDP BiH  saziva Predsjednik SDP BiH.

Predsjednik SDP BiH je dužan sazvati Vanredni kongres SDP BiH i kada to od njega zatraži najmanje jedna petina općinskih odbora SDP BiH,od ukupnog broja Općinskih/Gradskih odbora SDP BiH,iz najmanje tri različite kantonalne/regionalne organizacije ,organizacije Brčko distrikta SDP BiH.

Ako Predsjednik SDP BiH ne postupi prema zahtjevima iz stava 1. i 4. ovog člana u roku od 30 dana od prijema zahtjeva,Vanredni kongres SDP BiH mogu sazvati organi koji su to tražili.

U slučaju iz stava 4. i 5 ovog člana, delegati se biraju  u skladu sa Statutom i Odlukom o izboru delegata prethodnog Kongresa SDP BiH.

 

Član 67.

Vanredni kongres mora se sazvati najkasnije tri sedmice prije njegovog održavanja.

Prijedlozi odluka i drugih dokumenata za Vanredni kongres SDP BiH dostavljaju se delegatima najmanje pet dana prije održavanja kongresa.

Vanredni Kongres SDP BiH radi po proceduri redovnog kongresa.

 

Poglavlje 14.- Glavni odbor SDP BiH

 

Član 68.

Glavni odbor SDP BiH je najviši organ SDP BiH između dva Kongresa SDP BiH.

Glavni odbor SDP BiH čine:

–          130 članova koje bira Kongres SDP BiH vodeći računa o teritorijalnoj,nacionalnoj, socijalnoj,spolnoj i starosnoj zastupljenosti članova SDP BiH;

–          članovi po funkciji;

–          kooptirani članovi po odluci Glavnog odbora SDP BiH i

–          članovi po osnovu odluke Glavnog odbora SDP BiH o povećanju broja članova.

Predsjednik SDP-a BiH, nakon isteka mandata, ukoliko ostaje član SDP-a BiH i ukoliko prihvati, ulazi u sastav Glavnog odbora SDP BiH.

 

Član 69.

U Glavni odbor SDP BiH, vodeći računa o socijalnoj strukturi članstva, bira se najmanje 20% pripadnika svakog od konstitutivnih naroda i najmanje 5% iz reda ostalih, najmanje 40% pripadnika/ca manje zastupljenog spola, najmanje 30% članova do 35 godina starosti, najmanje 10% članova preko 60 godina starosti i najmanje jedna osoba sa invaliditetom.

Svaka kantonalna/regionalna organizacija mora biti zastupljena s najmanje 2 člana Glavnog odbora SDP BIH.

Glavni odbor SDP BiH odlukom o kandidovanju i izboru članova organa SDP BiH osigurava mehanizme za poštivanje kriterija iz prethodnog stava.

Članovi Glavnog odbora SDP BiH biraju se na period od četiri godine, ili kraće,ukoliko su izabrani na Vanrednom Kongresu SDP BiH ili su kooptirani,odnosno izabrani na temelju odluke o proširenju, gdje je određen kraći mandat članova Glavnog odbora SDP BiH.

Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju na odbore svih nivoa organizovanja u SDP BiH.

 

Član 70.

Članovi Glavnog odbora SDP BiH po funkciji su:

–          Predsjednici Kantonalnih/Regionalnih odbora SDP BiH;

–          predsjednici klubova u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine,Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini,odnosno Vijeću naroda Republike Srpske;

–          predsjednici interesnih oblika djelovanja i

–          predsjednici savjeta SDP BiH

ukoliko nisu članovi Glavnog odbora SDP BiH po drugom osnovu.

Ako između dva Kongresa, član Glavnog odbora SDP BiH bude izabran na dužnost nespojivu sa članstvom u Glavnom odboru SDP BiH ili zbog nekog drugog razloga više ne može obavljati svoju dužnost, Glavni odbor SDP BiH može na njegovo mjesto kooptirati novog člana koji je na listi kandidata za Glavni odbor SDP BiH dobio najveći broj glasova nakon kandidata koji su izabrani na Kongresu, ne narušavajući strukturu Glavnog odbora SDP BiH iz člana 69.ovog Statuta.

Broj kooptiranih članova između dva Kongresa SDP BiH ne može biti veći od 20% ukupnog broja izabranih članova Glavnog odbora SDP BiH.

Glavni odbor SDP BiH može između dva Kongresa SDP BiH donijeti odluku o povećanju broja članova Glavnog odbora SDP BiH do 15%.

Izbor novih članova Glavnog odbora SDP BiH vrši Glavni odbor SDP BiH na prijedlog Predsjedništva SDP BiH.

Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i na ostale nivoe organizovanja SDP BiH.

 

Član 71.

Glavni odbor SDP BiH:

–          provodi i odgovoran je za provođenje odluka Kongresa te odluka na temelju rezultata referenduma,koje imaju snagu kongresnih odluka;

–          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Glavnog odbora SDP BiH;

–          donosi odluku o održavanju redovnog i vanrednog Kongresa SDP BiH;

–          natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Glavnog odbora SDP BiH (u daljem tekstu «kvalifikovanom većinom») utvrđuje prijedlog Programa i Statuta SDP BiH, te njihove izmjene i dopune;

–          bira i razrješava Predsjedništvo SDP BiH,potpredsjednike SDP BiH i generalnog sekretara iz reda članova Glavnog odbora SDP BiH;

–          utvrđuje prijedloge kongresnih dokumenata;

–          utvrđuje političke stavove SDP BiH o političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima;

–          na prijedlog Predsjedništva SDP BiH utvrđuje kriterije i način kandidovanja za izbor kandidata za organe vlasti;

–          na prijedlog Predsjedništva SDP BiH utvrđuje kriterije za izbor kandidata za sve organe SDP BiH;

–          utvrđuje liste kandidata za organe SDP BiH koje bira Kongres SDP BiH;

–          na prijedlog Predsjedništva SDP BIH donosi izborni program i odluku o kandidatima za Parlamentarnu Skupštinu BiH, Predsjedništvo BiH, Parlament Federacije i Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predsjednika Republike Srpske;

–          analizira izbornu aktivnost i rezultate izbora;

–          donosi Odluku o održavanju Konvencije SDP BiH sa okvirnim prijedlogom dnevnog reda;

–          kvalifikovanom većinom daje autentično  tumačenje Statuta SDP BiH po predhodno pribavljenom mišljenju Statutarnog odbora SDP BiH;

–          dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova donosi odluku o pokretanju postupka izglasavanja nepovjerenja Predsjedniku SDP BiH;

–          donosi odluke i opće akte određene ovim Statutom;

–          donosi odluku o osnivanju teritorijalnih i interesnih organizacija SDP BiH u skladu sa ovim Statutom;

–          donosi odluku o organizovanju i djelovanju članova SDP BiH u inostranstvu i članova SDP BiH koji imaju status raseljenih i izbjeglih lica;

–          donosi u vanrednim prilikama akt statutarnog važenja kojim se utvrđuje organizacija i djelovanje SDP BiH do prestanka vanrednih prilika;

–          donosi odluku o uspostavljanju koalicije sa drugim strankama u skladu sa odredbama ovog Statuta;

–          donosi odluke o članstvu SDP BiH u međunarodnim asocijacijama;

–          utvrđuje politiku upravljanja imovinom SDP BiH idonosi odluke o provođenju politike upravljanja imovinom SDP BiH i donosi odluke o prodaji imovine;

–          razmatra i utvrđuje finansijsku politiku,te usvaja godišnje finansijske planove i razmatra godišnje izvještaje o radu i finansijskom poslovanju;

–          odlučuje o formiranju preduzeća ili drugih oblika za obavljanje privrednih ili drugih djelatnosti u skladu sa zakonom;

–          formira i imenuje svoje savjete u skladu sa potrebama SDP BiH, a njihov broj i način rada regulira posebnim aktom;

–          utvrđuje   politiku informiranja SDP BiH na prijedlog Predsjedništva;

–          najmanje jednom godišnje analizira rad zastupnika SDP BiH u državnom i entitetskim parlamentima na zajedničkoj sjednici sa klubovima zastupnika;

–          najmanje jednom godišnje analizira rad kantonalnih/regionalnih organizacija i interesnih oblika organizovanja SDP BiH;

–          donosi Poslovnik o svom radu;

–          usvaja Etički kodeks SDP BiH i imenuje i razrješava Sud časti;

–          donosi Pravilnik o partijskom postupku

–          donosi Pravilnik o kriterijima i načinu kandidovanja za izbore;

–          imenuje  Izborni štab SDP BiH na prijedlog Predsjedništva SDP BiH;

–          razmatra i određuje se prema stavovima, prijedlozima i inicijativama koje dolaze iz savjeta, odbora i interesnih oblika, foruma, na prvoj sjednici po dobijanju stavova,prijedloga i inicijativa;

–     odlučuje i o drugim pitanjima iz života i rada SDP BiH koja ovim Statutom ili drugim aktima nisu data u nadležnost drugim organima SDP BiH;

–     utvrđuje nacrte I prijedloge javnih politika SDP BiH u sklopu dvogodišnjeg cikličnog procesa planiranja I pripreme javnih politika SDP BiH;

–    donosi odluku o provođenju konsultacija o nacrtima javnih politika SDP BiH;

–    utvrđuje godišnji plan i program rada Centra za političku edukaciju i trening SDP BiH.

 

Član 72.

 Glavni odbor SDP BiH na prijedlog Predsjedništva SDP BiH,donosi odluku o raspuštanju općinskih/ gradskih,kantonalnih/regionalnih i interesnih organizacija SDP BiH,kao i odluke o poništavanju izbora i raspuštanju organa općinskih/gradskih,kantonalnih/regionalnih i interesnih organizacija SDP BiH.

Prijedlog Predsjedništva SDP BiH mora biti zasnovan na prethodno utvrđenom činjeničnom stanju, obrazložen i u pisanoj formi i uz pribavljeno mišljenje organa i organizacija na koje se prijedlog odnosi.

 

Član 73.

Glavni odbor SDP BiH odluku o raspuštanju općinskih/ gradskih,kantonalnih/regionalnih i interesnih organizacija SDP BiH donosi u slučajevima:

–          zastoja  njihovog rada čime se ugrožavaju programski i politički ciljevi SDP BiH;

–          djelovanja koje je suprotno osnovnim političkim i programskim ciljevima SDP BiH.

–          djelovanja koje je suprotno Statutu SDP BiH.

Članovi raspuštene organizacije imaju pravo žalbe Statutarnom odboru  SDP BiH u roku od 15 dana.

Odluka Statutarnog odbora SDP BiH je konačna.

Glavni odbor SDP BiH prilikom raspuštanja organizacija i organa, odnosno poništavanja izbora organa dužan je donijeti mjere kojima se osigurava funkcionisanje organizacije, organa ili interesnog oblika organizovanja u skladu sa Statutom SDP BiH,uključujući imenovanje povjerenika koji je dužan u roku od 60 dana organizirati konferenciju odnosno izbore za Predsjednika.

 

Član 74.

Glavni odbor SDP BiH odluku o poništavanju izbora organa općinskih/gradskih, kantonalnih/regionalnih i interesnih organizacija SDP BiH može donijeti u slučaju kada se utvrdi da izbor nije izvršen u skladu sa Statutom  i odlukama organa SDP BiH i interesnih organizacija.

Protiv  odluke iz prethodnog stava organ čiji je izbor poništen u roku od 15 dana može izjaviti zahtjev za preispitivanje statutarnosti odluke Statutarnom odboru SDP BiH koji je dužan u roku od 30 dana donijeti odluku.

Protiv odluke Statutarnog odbora SDP BiH može se podnijeti Kongresu  zahtijev za ocjenu statutarnosti odluke.

Član 75.

U slučaju potrebe Glavni odbor SDP BiH može donositi odluke sa statutarnom snagom, koje ne mogu umanjiti statutarna prava članova SDP BiH, nadležnost oblika djelovanja članstva i organa SDP BiH na svim nivoima političkog organizovanja.

Izuzetno u slučajevima promjena teritorijalnog uređenja Bosne i Hercegovine može se statutarnom odlukom drugačije urediti status i uloga organizacija.

Odluke sa statutarnom snagom Glavni odbor SDP BiH donosi dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Glavnog odbora SDP BiH.

Glavni odbor SDP BiH odluke sa statutarnom snagom podnosi na verifikaciju Kongresu SDP BiH.

 

Član 76.

Predsjednik SDP BiH saziva Konstituirajuću sjednicu Glavnog odbora SDP BiH u roku od 30 dana od dana održavanja Kongresa i njenim radom rukovodi do izbora predsjednika Glavnog odbora SDP BiH.

Radom Glavnog odbora SDP BiH rukovodi predsjednik Glavnog odbora SDP BiH.

Broj potpredsjednika Glavnog odbora SDP BiH,nadležnost  i uloga,utvrđuje se Poslovnikom o radu Glavnog odbora SDP BiH.

 

Član 77.

U slučaju vanrednih prilika,neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja,funkcije Glavnog odbora SDP BiH vrši Predsjedništvo SDP BiH, prošireno predsjednikom i potpredsjednicima  Glavnog odbora SDP BiH.

 

Član 78.

Glavni odbor SDP BiH radi u sjednicama.

Sjednice Glavnog odbora SDP BiH mogu biti redovne i hitne, a po potrebi se mogu održavati svečane i komemorativne,što se bliže uredjuje Poslovnikom o radu Glavnog odbora SDP BiH.

Na sjednice Glavnog odbora SDP BiH po potrebi se pozivaju i učestvovuju u radu,bez prava odlučivanja,Predsjednici Općinskih/Gradskih odbora SDP BiH.

 

Član 79.

Sjednice Glavnog odbora SDP BiH održavaju se u pravilu najmanje jednom u dva mjeseca. Sjednice saziva  predsjednik Glavnog odbora SDP BiH,a u slučaju njegove spriječenosti jedan od potpredsjednika Glavnog odbora SDP BiH.

Na zahtjev Predsjednika SDP BiH,Predsjedništva SDP BiH ili trideset članova Glavnog odbora SDP BiH,predsjednik Glavnog odbora SDP BiH je dužan sazvati hitnu sjednicu Glavnog odbora SDP BiH i na dnevni red staviti pitanja koja su podnositelji zahtjeva tražili.

Ukoliko predsjednik Glavnog odbora SDP BiH ne sazove sjednicu u roku od 20 dana od dana podnošenja zahtjeva,sjednicu Glavnog odbora SDP BiH saziva ovlašteni predstavnik podnositelja zahtjeva,koji predlaže dnevni red i predsjedava sjednicom.

 

Član 80.

Glavni odbor SDP BiH punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Glavnog odbora,a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova,izuzev odluka za koje je ovim Statutom utvrđeno drugačije.

Glavni odbor SDP BiH najmanje jednom godišnje upućuje  članstvu SDP BiH informaciju o radu Glavnog odbora SDP BiH,putem Kantonalnih/Regionalnih odbora, Odbora Brčko distrikta BiH i Općinskih/Gradskih odbora koji u roku od 30 dana od dana prijema mogu dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i sugestije.

Glavni odbor SDP BiH na prvoj sjednici nakon isteka roka iz predhodnog stava,dužan je razmatrati pristigla mišljenja, primjedbe i sugestije i o istima se očitovati.

 

Član 81.

Ukoliko član Glavnog odbora SDP BiH iz neopravdanih razloga ne bude prisutan tri uzastopne sjednice, Glavni odbor SDP BiH može oduzeti mandat navedenom članu dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

 

Poglavlje 15.- Predsjedništvo SDP BiH

 

Član 82.

Predsjedništvo SDP BiH je izvršno-politički organ SDP BiH.

Predsjedništvo SDP BiH čine izabrani članovi i članovi po funkciji.

Izabrani članovi Predsjedništva SDP BiH su:

–          Predsjednik SDP BiH;

–          potpredsjednici SDP BiH;

–          generalni sekretar SDP BiH i

–          15 izabranih članova Predsjedništva SDP BiH.

Članovi Predsjedništva SDP BiH  po funkciji su :

– članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za vrijeme dok obavljaju mandate u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine;

– nosioci najviših izvršnih i zakonodavnih funkcija u Bosni i Hercegovini, entitetima i Brčko distriktu BiH;

– predsjednici klubova u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine,Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine,Narodnoj  skupštini i Vijeću naroda Republike Srpske i Skupštini Brčko distrikta BiH.

Predsjednik SDP BiH po položaju je predsjednik Predsjedništva SDP BiH.

 

Član 83.

Glavni odbor SDP BiH, na svojoj konstituirajućoj sjednici, iz reda svojih članova izabranih na Kongresu,tajnim glasanjem,natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja  članova,po  potrebi  i  u  drugom krugu glasanja,bira: potpredsjednike SDP BiH, 15 članova Predsjedništva i generalnog sekretara SDP BiH.

Pored Predsjednika SDP BiH,prijedlog kandidata za potpredsjednike,članove Predsjedništva i generalnog sekretara SDP BiH,mogu podnijeti svi članovi Glavnog odbora SDP BiH.

Postupak,broj i način izbora podpredsjednika,članova Predsjedništva i generalnog sekretara, utvrđuje Glavni odbor SDP BiH Poslovnikom o radu koji je dužan donijeti na samoj sjednici.

U drugom krugu glasanja,izabrani  su  oni  kandidati  koji  dobiju  najviše  glasova.

Odredbe stava 3. ovog člana shodno se primjenjuju na sve nivoe organizovanja u SDP BiH,u skladu sa odlukom o organizovanju teritorijalne organizacije.

 

Član 84.

U slučaju da Glavni odbor SDP BiH izglasa nepovjerenje pojedinim izabranim članovima, potpredsjedniku,generalnom sekretaru ili Predsjedništvu SDP BiH kao kolektivnom organu SDP BiH, ili u slučaju podnošenja ostavke ili iz drugih razloga prestanka obavljanja funkcije potpredsjednika, člana Predsjedništva SDP BiH ili generalnog sekretara,Glavni odbor SDP BiH će izvršiti izbor nedostajućeg broja članova Predsjedništva SDP BiH ili potpredsjednika ili izabrati nove članove Predsjednštva SDP BiH ili potpredsjednika,odnosno generalnog sekretara SDP BiH.

U slučaju iz predhodnog stava, mandat članova Predjedništva SDP BiH,potpredsjednika ili generalnog sekreta SDP BiH,traje najduže do isteka mandata Glavnog odbora SDP BiH.

Obnašanje funkcije člana Predsjedništva SDP BiH,potpredsjednika ili generalnog sekretara SDP BiH kraće od dvije godine, ne smatra se mandatom u smislu člana 51. ovog Statuta.

Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju na sve nivoe organizovanja u SDP BIH.

 

 

Član 85.

Ukoliko se izborom članova Predsjedništva SDP BiH ne osigura odgovarajuća teritorijalna, nacionalna, socijalna, starosna i spolna zastupljenost, Glavni odbor SDP BiH može, sa liste kandidata za Predsjedništvo SDP BiH,vodeći računa o broju dobijenih glasova na Kongresu SDP BiH,povećati broj članova Predsjedništva SDP BiH,do tri člana u cilju osiguranja odgovarajuće zastupljenosti.

Odredba prethodnog stava shodno se primjenjuje i na sastav predsjedništava svih nivoa organizovanja SDP BiH.

Članovi Predsjedništva SDP BiH i potpredsjednici SDP BiH mogu se zadužiti za određena područja rada.

Član 86.

Po potrebi, na sjednice Predsjedništva SDP BiH pozivaju se i učestvuju u njegovom radu,bez prava odlučivanja Predsjednici kantonalnih/regionalnih organizacija,organizacije Brčko distrikta Predsjednik i potpredsjednici Glavnog odbora SDP BiH,Predsjednik Nadzornog odbora SDP BiH,Statutarnog odbora SDP BiH i predsjednici interesnih oblika organizovanja.

Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i na organe Predsjedništva svih nivoa organizovanja  SDP BiH.

 

Član 87.

Predsjedništvo SDP BiH :

–          provodi Program SDP BiH,odluke i stavove Kongresa SDP BiH,odluke sa kongresnom snagom i odluke  Glavnog odbora SDP BiH;

–          upravlja SDP BiH između dvije sjednice Glavnog odbora SDP BiH;

–          donosi odluke,zauzima stavove o aktuelnim političkim i drugim pitanjima i inicira i učestvuje u izradi zakonskih I drugih projekata od značaja za ostvarivanje programskih ciljeva SDP BiH;

–          u hitnim slučajevima može donositi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora SDP BiH koje je dužno podnijeti na odobrenje na prvoj narednoj sjednici Glavnog odbora SDP BiH;

–          raspravlja o potrebi izmjena Programa i Statuta SDP BiH;

–          donosi Pravilnik o organizaciji sekretarijata na prijedlog generalnog sekretara;

–          donosi odluke i opće akte određene ovim Statutom;

–          brine o informiranju unutar SDP BiH i donosi odluku o pokretanju internog glasila;

–          Predlaže Glavnom odboru SDP BiH odluke o provođenju politike upravljanja imovinom SDP BiH;

–          donosi Poslovnik o radu;

–          Predlaže Glavnom odboru SDP BiH Pravilnik o kriterijima i načinu kandidovanja za izbore;

–          Predlaže Glavnom odboru SDP BiH imenovanje Izbornog štaba;

–          Predlaže Predsjedniku SDP BiH kandidate za kompenzacijske liste za sve nivoe izbora u BiH;

–          analizira provođenje izbornih ciljeva i izborne strategije SDP BiH;

–          na prijedlog generalnog sekretara imenuje sekretarijat u skladu sa Pravilnikom;

–          Na prijedlog generalnog sekretara i poslovnog direktora utvrđuje prijedlog godišnjeg finansijskog plana i izvještaja o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu;

–          koordinira rad kluba poslanika SDP BiH i nosilaca funkcija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Bosne i Hercegovine,Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u cilju ostvarivanja politike SDP BiH,uz učešće predstavnika Kantonalnih/Regionalnih odbora i Odbora Brčko distrikta SDP BiH;

–          donosi odluke koje nisu u nadležnosti drugih organa SDP BiH;

–          podnosi izvještaj Glavnom odboru SDP BiH o svom radu između dvije sjednice Glavnog odbora SDP BiH;

–          formira svoja radna tijela u skladu sa Poslovnikom;

–          imenuje i razrješava poslovnog direktora SDP BiH;

–          vodi kadrovsku politiku,utvrđuje liste kandidata SDP BiH za funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i drugim rukovodećim mjestima koja se popunjavaju po osnovu mandata SDP BiH.

–          utvrđuje prijedlog općih i pojedinačnih akata koje donosi Glavni odbor SDP BiH;

–          obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom SDP BiH.

 

 

Član 88.

Sjednice Predsjedništva SDP BiH održavaju se, u pravilu jednom mjesečno,a saziva ih Predsjednik SDP BiH.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika SDP BiH,sjednicu saziva jedan od potpredsjednika na način utvrđen Poslovnikom.

Predsjedništvo SDP BiH podnosi godišnji izvještaj o svom radu Glavnom odboru SDP BiH.

 

Član 89.

Ukoliko član Predsjedništva SDP BiH iz neopravdanih razloga ne bude prisutan na tri uzastopne sjednice,Glavni odbor SDP BiH,na prijedlog Predsjedništva SDP BiH može oduzeti mandat navedenom članu dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

 

Poglavlje 16.- Predsjednik SDP BiH

 

Član 90.

Predsjednika SDP BiH biraju članovi SDP BiH na neposrednim izborima na teritoriju Bosne i Hercegovine,u skladu sa Statutom SDP BiH,odlukama organa SDP BiH i Pravilima o izboru Predsjednika/Predsjednice SDP BiH kojeg donosi Glavni odbor SDP BiH najkasnije 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Izbore za Predsjednika provodi CIK u skladu sa odredbama ovog Statuta,odlukama organa SDP BiH i Pravila iz prethodnog stava.

Član 91.

Mandat Predsjednika SDP BiH traje četiri godine i na tu funkciju može biti izabran najviše dva puta uzastopno.

Obnašanje funkcije kraće od dvije godine ne smatra se  mandatom u smislu prethodnog stava.

Funkcija Predsjednika SDP BiH i funkcija predsjednika bilo kojeg drugog koletivnog organa u SDP BiH su nespojive.

U slučaju odsutnosti,Predsjednika SDP BiH zamjenjuje jedan od potpredsjednika SDP BiH koga ovlasti Predsjednik SDP BiH.

Odredbe ovog člana odnose se na Predsjednike svih nivoa organizovanja u SDP BiH.

 

Član 92.

Predsjednik SDP BiH:

–          rukovodi SDP BiH i stara se o provodenju odluka Kongresa SDP BiH,Glavnog odbora SDP BiH i Predsjedništva SDP BiH;

–          predstavlja i zastupa SDP BiH u javnom,političkom životu i pravnom prometu,u skladu sa zakonima, Statutom i Programom SDP BiH;

–          osigurava jedinstvo djelovanja svih organa i organizacija SDP BiH;

–          ostvaruje komunikaciju sa predsjednicima regionalnih/ kantonalnih organizacija/organizacije Brčko distrikta i gradskih/općinskih organizacija radi dogovaranja o mjerama efikasnijeg provođenja politike SDP BiH;

–          rukovodi radom Predsjedništva SDP BiH;

–          donosi konačnu odluku o sastavu kompenzacijskih lista za sve nivoe izbora u BiH;

–          obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom SDP;

–          u hitnim slučajevima može donijeti odluke iz domena predstavljanja I zastupanja SDP BiH koje se temelje na odlukama i stavovima organa SDP BiH.

 

Predsjednik SDP BiH najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu Glavnom odboru SDP BiH i članstvu SDP BiH putem Kantonalnih/Regionalnih odbora/Odbora Brčko distrikta BiH i gradskih/općinskih organizacija SDP BiH.

Član 93.

Predsjednik SDP BiH može prije isteka mandata podnijeti ostavku.

Podnošenjem ostavke raspisuju se prijevremeni izbori za Predsjednika SDP BiH, osim u slučaju kada je do kraja mandata ostalo manje od 12 mjeseci.

U slučaju ostavke Predsjednika SDP BiH ili ukoliko Predsjednik SDP BiH bude višom silom spriječen da obavlja svoju funkciju,Glavni odbor SDP BiH određuje jednog od potpredsjednika SDP BiH za vršioca dužnosti Predsjednika SDP BiH do izbora Predsjednika u skladu sa ovim Statutom.

Odredbe prethodnih stavova shodno se primjenjuju i na Predsjednika kantonalne/regionalne i općinske/gradske organizacije SDP BiH.

Član 94.

Predsjednik SDP BiH obavezno podnosi ostavku u slučaju kada SDP BiH na općim ili lokalnim izborima izgubi više od 50% glasova od najboljeg ostvarenog rezultata koje je SDP BiH ostvario na predhodnim općim ili lokalnim izborima.

Ukoliko Predsjednik SDP BiH odbije podnošenje ostavke,provodi se postupak iz člana 71.ovog Statuta.

U slučaju iz predhodnog stava,Glavni odbor SDP BiH određuje jednog od potpredsjednika za vršioca dužnosti Predsjednika SDP BiH do narednih redovnih izbora.

Odredbe prethodnih stavova shodno se primjenjuju i na Predsjednike kantonalnih/regionalnih organizacija,organizacije Brčko distrikta i općinskih/gradskih organizacija SDP BiH za slučaj gubitka više od 50 % glasova od najboljeg ostvarenog rezultata koje je SDP BiH ostvario na nivou kantona/regije/brčko distrikta,odnosno općine/grada na općim ili lokalnim izborima u odnosu na predhodne izbore.

 

Član  95.

Predsjednik SDP BiH može biti opozvan sa funkcije prije isteka mandata.

Inicijativu za opoziv sa funkcije Predsjednika SDP BiH prije isteka mandata mogu podnijeti najmanje:

–                                  1/2 općinskih/gradskih organizacija,

–                                  1/2  kantonalnih/regionalnih organizacija,organizacije Brčko distrikta BiH,

–                                  50% članova Glavnog odbora SDP BiH.

Inicijativa iz prethodnog stava se podnosi Glavnom odboru u pisanom obliku s argumentiranim obrazloženjem razloga za opoziv Predsjednika SDP BiH prije isteka mandata.

O prihvatanju inicijative za opoziv Predsjednika SDP BiH potrebno je da glasa najmanje 2/3 ukupnog broja članova Glavnog odbora SDP BiH koji prisustvuju sjednici.

O opozivu sa funkcije Predsjednika SDP BiH prije isteka mandata,izjašnjavaju se svi članovi SDP BiH na referendumu koji će se održati najkasnije 60 dana od donošenja odluke Glavnog odbora SDP BiH.

Valjanost  rezultata referenduma utvrđuje se primjenom odredaba člana   34.ovog Statuta.

Član 96.

U slučaju izglasavanja opoziva Predsjedniku SDP BiH,Glavni odbor SDP BiH donosi odluku o održavaju prijevremenih izbora,osim u slučaju kada je do kraja mandata ostalo manje od 12 mjeseci,kada Glavni odbor SDP BiH određuje jednog od potpredsjednika za vršioca dužnosti Predsjednika do održavanja redovnih izbora.

Mandat Predsjedniku izabranom na prijevremenim izborima traje do potvrđivanja rezultata narednih redovnih izbora za Predsjednika SDP BiH.

U slučaju neizglasavanja opoziva  Predsjedniku SDP BiH,Glavni odbor SDP BiH dužan je donijeti odluku o održavanju Vanrednog kongresa u roku od 30 dana od dana održavanja referenduma, koji se mora održati najduže u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o održavanju Vanrednog kongresa SDP BiH.

Odredbe st. 1 , 2. i 3. ovog člana shodno se primjenjuju i na Predsjednika kantonalne/regionalne organizacije,organizacije Brčko distrikta i općinske/gradske organizacije SDP BiH.

 

Poglavlje 17.- Potpredsjednici SDP BiH

Član 97.

 

SDP BiH ima najmanje pet potpredsjednika,od kojih su najmanje dva iz manje zastupljenog spola i jedan iz Republike Srpske.

Potpredsjednike SDP BiH bira  Glavni odbor SDP BiH  iz  reda  svojih  članova  koji  su  direktno  izabrani  na  Kongresu  SDP BiH,tajnim  glasanjem  između  više  kandidata,natpolovičnom  većinom  glasova  ukupnog broja  članova Glavnog odbora SDP BiH,vodeći računa o entitetskoj, nacionalnoj,spolnoj i starosnoj strukturi.

Ako  kandidati  za   poziciju  potpredsjednika  ne  dobiju kvalifikovanu većinu,izbor  se  ponavlja  između  ostalih kandidata.

U drugom krugu glasanja,izabrani  su  oni  kandidati  koji  dobiju  veći broj  glasova,u skladu s kriterijima iz stava 1. ovog člana.

 

Član 98.

Mandat izabranih potpredsjednika je četiri godine.

U slučaju da Glavni odbor SDP BiH izglasa nepovjerenje potpredsjednicima SDP BiH ili  u slučaju podnošenja ostavke, Glavni odbor SDP BiH će izvršiti izbor nedostajućeg broja potpredsjednika.

U slučaju iz predhodnog stava, mandat potpredsjednika traje najduže do isteka mandata Glavnog odbora SDP BiH.

Obnašanje funkcije potpredsjednika  kraće od dvije godine ne smatra se mandatom u smislu člana 51. ovog Statuta.

 

Član  99.

Potpredsjednici SDP BiH ne mogu u isto vrijeme biti predsjednici,potpredsjednici ili sekretari organizacija ili interesnih oblika SDP BiH na bilo kojem nivou organizovanja.

Potpredsjednici SDP BiH se zadužuju za pojedina područja ostvarivanja programskih ciljeva SDP BiH.

 

Poglavlje 18.- Nadzorni odbor SDP BiH

 

Član 100.

Nadzorni odbor SDP BiH broji jedanaest članova,koje bira Kongres SDP BiH na period od četiri godine,vodeći računa o teritorijalnoj,nacionalnoj,spolnoj i starosnoj strukturi i odgovarajuće stručne spreme i radnog iskustva.

Nadzorni odbor SDP BiH na prvoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora SDP BiH.Do izbora predsjednika Nadzornog odbora SDP BiH,istim predsjedava najstariji član Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora SDP BiH ne mogu istovremeno biti članovi nijednog drugog organa SDP BiH na istom nivou organizovanja.

Odluke Nadzornog odbora SDP BiH su obavezni  provoditi organi SDP BiH na koje se iste odnose.

Način rada Nadzornog odbora SDP BiH bliže se uređuje Poslovnikom o radu.

 

Član 101.

Informaciju  o radu,Nadzorni odbor SDP BiH najmanje jednom godišnje,upućuje Glavnom odboru SDP BiH i članstvu SDP BiH putem kantonalnih/regionalnih organizacija,organizacije Brčko distrikta BiH i gradskih/općinskih organizacija SDP BiH.

Izvještaj o svom radu za mandatni period,Nadzorni odbor podnosi Kongresu SDP BiH .

 

Član 102.

Nadzorni odbor SDP BiH:

–        nadzire finansijsko poslovanje SDP BiH u skladu sa zakonom;

–        prati prikupljanje i trošenje  članarine;

–        priprema  godišnje finansijske planove i  izvještaje SDP BiH  u saradnji sa generalnim sekretarom i poslovnim direktorom;

–        prati planiranje i realizaciju finansijskih planova izbornih kampanja i zakonitost utroška;

–        prati stanje imovine i predlaže njenu upotrebu i status;

–        prati zakup poslovnih i stambenih prostora,njihovo namjensko korištenje i odnose prema zakupodavcima odnosno  zakupcima.

U slučaju prestanka mandata članu Nadzornog odbora,na njegovo mjesto se kooptira sljedeći sa izborne liste. U slučaju da na listi nema više kandidata,Glavni odbor može kooptirati nedostajućeg člana Nadzornog odbora SDP BiH.

Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i na niže oblike organizovanje SDP BiH.

 

 

Poglavlje 19.-Statutarni Odbor SDP BiH

 

Član 103.

Statutarni odbor SDP BiH broji sedam članova pravne struke, koje bira Kongres SDP BiH na period od četiri godine,vodeći računa o teritorijalnoj,nacionalnoj,spolnoj i starosnoj strukturi.

Statutarni odbor SDP BiH na prvoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika Statutarnog odbora SDP BiH. Do izbora predsjednika Statutarnog odbora SDP BiH,istim predsjedava najstariji član Statutarnog odbora SDP BiH.

Članovi Statutarnog odbora SDP BiH ne mogu istovremeno biti članovi nijednog drugog organa SDP BiH,na istom nivou organizovanja SDP BiH.

Odluke Statutarnog odbora SDP BiH su obavezni da provode organi SDP BiH na koje se iste odnose.

Način rada Statutarnog odbora SDP BiH bliže se uređuje Poslovnikom o radu.

Odluke Statutarnog odbora SDP BiH su konačne i obvezujuće.

 

 

 

Član 104.

Informaciju o radu,Statutarni odbor SDP BiH najmanje jednom godišnje,upućuje  Glavnom odboru SDP BiH i članstvu SDP BiH putem kantonalnih/regionalnih organizacija,organizacije Brčko distrikta BiH i gradskih/općinskih organizacija SDP BiH.

Izvještaj o svom ukupnom radu za mandatni period,Statutarni odbor SDP BiH podnosi Kongresu SDP BiH.

 

Član 105.

Statutarni odbor SDP BiH:

–        postupa na inicijativu člana,organa ili sopstvenu inicijativu

–        daje mišljenje Glavnom odboru SDP BiH  za tumačenje Statuta;

–        ocjenjuje statutarnost odluka i drugih akata organa SDP BiH;

–        učestvuje u pripremi izrade Statuta i izmjena i dopuna Statuta SDP;

–        odlučuje o žalbama u drugom stepenu na odluke o isključenju i brisanju iz evidencije;

–        odlučuje po zahtjevu za preispitivanje statutarnosti konačnih odluka o osporavanju prijema u članstvo SDP BiH;

–        obavlja druge poslove i zadatke po odredbama ovog Statuta i odlukama Kongresa SDP BiH i Glavnog odbora SDP BiH.

Kada utvrdi povrede Statuta SDP BiH,Statutarni odbor SDP BiH će naložiti njihovo uklanjanje. Odredbe prethodnog stava se odnose i na niže nivoe organizovanja  SDP BiH.

U slučaju prestanka mandata članu Statutarnog odbora SDP BiH,na njegovo mjesto se kooptira sljedeći sa izborne liste. U slučaju da na listi nema više kandidata,Glavni odbor SDP BiH može kooptirati nedostajućeg člana Statutarnog odbora SDP BiH.

Odluke Statutarnog odbora SDP BiH su konačne.

 

 

Poglavlje 20.-Sud časti

Član 106.

Glavni odbor SDP BiH bira Sud časti SDP BiH iz reda istaknutih članova SDP BiH,a koji su svojim radom dali značajan doprinos afirmaciji društvenih i moralnih vrijednosti.

Sud časti predlaže Glavnom odboru SDP BiH etički kodeks i prati njegovo provođenje.

Način rada Suda časti SDP BiH će se urediti odlukom Glavnog odbora SDP BiH.

 

 

Poglavlje 21.- Generalni sekretar SDP BiH

 

Član 107.

Generalnog sekretara SDP BiH (u daljem tekstu: generalni sekretar) bira Glavni odbor SDP BiH iz reda svojih članova izabranih na Kongresu, tajnim  glasanjem, u pravilu  između  više  kandidata,  natpolovičnom  većinom  glasova  ukupnog broja  članova, na period od 4 godine.

U slučaju da Glavni odbor SDP BiH izglasa nepovjerenje generalnom sekretaru,u slučaju podnošenja ostavke ili u slučaju nemogućnosti obavljanja funkcije iz drugih razloga,Glavni odbor SDP BiH će izvršiti ponovni izbor.

U slučaju iz predhodnog stava, mandat generalnog sekretara SDP BiH traje najduže do isteka mandata Glavnog odbora SDP BiH.

Član 108.

Generalni sekretar SDP BiH:

–        rukovodi sekretarijatom,brine o organizaciji rada i stručnom i operativnom izvršavanju poslova i zadataka SDP BiH;

–        stara se o političkom i organizacionom jačanju i osposobljavanju organizacija i interesnih oblika djelovanja SDP BiH;

–        predlaže Predsjedništvu  SDP BiH imenovanje članova sekretarijata;

–        pomaže predsjednicima organa SDP BiH u sazivanju sjednica i organizaciji rada;

–        brine se i odgovoran je za izvršavanje odluka Predsjedništva SDP BiH, Glavnog odbora SDP BiH,Nadzornog odbora SDP BiH i Statutarnog odbora SDP BiH;

–        usklađuje rad općinskih, gradskih i kantonalnih/regionalnih organizacija,organizacije Brčko distrikta BiH SDP BiH;

–        prema potrebi saziva koordinaciju sekretara Kantonalnih/Regionalnih odbora/Odbora Brčko distrikta BiH;

–        usklađuje rad savjeta i interesno-političkih oblika djelovanja organiziranih na nivou SDP BiH i brine se o obezbjeđenju materijalnih,finansijskih i tehničkih uslova za njihovo djelovanje.

–        provodi zaključke Glavnog odbora SDP BiH i Nadzornog odbora SDP BiH u pogledu  sticanja,čuvanja,zaštite i raspolaganja imovine SDP BiH.

–        obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom SDP BiH i odlukama organa SDP BiH.

Generalni sekretar SDP BiH za svoj rad odgovara Glavnom odboru SDP BiH,Predsjedništvu SDP BiH i Predsjedniku SDP BiH.

 

 

Poglavlje 22.- Sekretarijat SDP BiH

 

Član 109.

Sekretarijat SDP BiH je izvršno i stručno-operativno tijelo SDP BiH.

Radom sekretarijata SDP BiH rukovodi generalni sekretar SDP BiH.

 

Član 110.

Sekretarijat SDP BiH čine generalni sekretar  i sekretari zaduženi za pojedina područja rada.

Odluku o broju članova sekretarijata SDP BiH,kao i o djelokrugu njihovog rada,na prijedlog generalnog sekretara SDP BiH,donosi Predsjedništvo SDP BiH.

Članovi sekretarijata SDP BiH mogu dužnost obavljati profesionalno,o čemu odluku donosi Predsjedništvo SDP BiH.

Član 111.

Radnici u SDP BiH čine Radnu zajednicu SDP BiH.

Odnosi unutar Radne zajednice utvrđuju se općtim aktima:Standardima,Normativima i Pravilnicima,koje na osnovu pozitivnih propisa i Statuta  SDP BiH,na prijedlog poslovnog direktora,donosi Predsjedništvo SDP BiH.

 

Član 112.

SDP BiH ima poslovnog direktora koji rukovodi Radnom zajednicom.

Poslovni direktor za svoj rad odgovara Predsjedništvu SDP BiH i Glavnom odboru SDP BiH.

Po funkciji,poslovni direktor je ovlaštena osoba za podnošenje finansijskih izvještaja Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine,uz pribavljeno mišljenje Nadzornog odbora SDP BiH.

Poslovni direktor brine o ostvarivanju prihoda i o rashodima SDP BiH,vodi brigu o radno-pravnom statusu radnika, odgovara i brine o realizaciji finansijskih planova,te obavlja druge poslove iz djelokruga rada Radne zajednice i postupa po odlukama Predsjedništva SDP BiH.

 

Član 113.

Poslovni direktor sa generalnim sekretarom SDP BiH i u saradnji sa Nadzornim odborom SDP BiH,izrađuje godišnji finansijski plan i godišnji finansijski izvještaj SDP BiH .

Godišnji finansijski plan SDP BiH obuhvata finansiranje djelovanja svih organa i oblika djelovanja na svim nivoima organizovanja SDP BiH.

Prijedlog Godišnjeg finansijskog plana SDP BiH utvrđuje Predsjedništvo SDP BiH i dostavlja  Glavnom odboru SDP BiH na usvajanje.

 

 

Član 114.

Odluku o sticanju,otuđenju i opterećenju imovine SDP BiH,prije zaključivanja odgovarajućeg ugovora,donosi Glavni odbor SDP BiH na prijedlog Predsjedništva SDP BiH.

 

Poglavlje 23.- Konvencija SDP BiH

Član 115.

Glavni odbor SDP BiH donosi odluku o mjestu i vremenu održavanja programske,promotivne ili izvještajne Konvencije SDP BiH i utvrđuje broj delegata Konvencije iz kantonalnih/regionlnih organizacija,organizacije Brčko distrikta BiH i općinskih/gradskih organizacija SDP BiH.

 

Član 116.

Programska Konvencija SDP BiH raspravlja o temeljnim pitanjima koja se odnose na Bosnu i Hercegovinu i SDP BiH.

Promotivna Konvencija SDP BiH održava se povodom predstavljanja kandidata SDP BiH na izborima za sve nivoe vlasti.

Izvještajna Konvencija SDP BiH se održava povodom upoznavanja članstva sa radom Glavnog odbora SDP BiH,Predsjedništva SDP BiH,Nadzornog odbora SDP BiH,Statutarnog odbora SDP BiH i Predsjednika SDP BiH.

Konvencija nema nadležnost izmjena Programa i Statuta SDP BiH i donošenja odluka iz nadležnosti Kongresa SDP BiH.

Konvencija može donositi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora SDP BiH.

 

Član 117.

Delegate Konvencije SDP BiH čine:

–   Predsjednik SDP BiH;

–    Predsjednici kantonalnih/regionalnih organizacija,organizacije Brčko distrikta BiH  SDP

BiH;

–        članovi Glavnog odbora SDP BiH,Nadzornog odbora SDP BiH i Statutarnog odbora SDP BiH;

–        delegati kantonalnih/regionalnih organizacija,organizacije Brčko distrikta BiH i općinskih organizacija SDP BiH,čiji se broj određuje Odlukom Glavnog odbora SDP BiH o sazivanju Konvencije;

–        nosioci najviših zakonodavnih i izvršnih funkcija u Bosni I Hercegovini i entitetima;

–        delegati   formiranih interesnih oblika organizovanja članova SDP BiH čiji se broj određuje Odlukom Glavnog odbora SDP BiH o sazivanju Konvencije;

–        drugi učesnici zavisno od teme koju Konvencija SDP BiH razmatra.

Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i na Konferenciju  SDP BiH svih nivoa organizovanja  SDP BiH.

Član 118.

Svečana Konvencija SDP BiH održava se povodom obilježavanja značajnih datuma i događaja u  Bosni i Hercegovini.

Mjesto,vrijeme i učesnike Svečane konvencije SDP BiH svojom odlukom određuje Predsjedništvo SDP BiH.

 

Član 119.

Kantonalni/Regionalni i Odbor Brčko distrikta SDP BiH donosi odluku o mjestu i vremenu održavanja Konvencije na nivou svoje organizacije SDP BiH.

Općinski/Gradski odbor donosi odluku o mjestu i vremenu održavanja Konvencije na nivou svoje organizacije SDP BiH.

 

Poglavlje 24.- Teritorijalna organizacija SDP BiH

 

Član 120.

Članstvo SDP BiH teritorijalno se organizira u slijedeće osnovne oblike:

–        Socijaldemokratska partija Bosne I Hercegovine;

–        Kantonalna/regionalna/organizacija Brčko distrikt SDP BiH;

–        Općinska/gradska organizacija SDP BiH.;

–        Osnovna organizacija SDP BiH;

 

U  mjestima,općinama/gradovima i kantonima/regijama/Brčko distriktu gdje nisu formirane organizacije SDP BiH,djeluju povjerenici,odnosno povjerenstva SDP BiH.

 

V- KANTONALNA/REGIONALNA ORGANIZACIJA i ORGANIZACIJA SDP BiH BRČKO DISTRIKT BiH

 

Poglavlje 25.- organizovanje i organi

Član 121.

Kantonalna/regonalna organizacija i Organizacija SDP BiH Brčko distrikt BiH (u daljem tekstu:KO/RO/OBD) je oblik povezivanja i organizovanja članstva i organizacija SDP BiH u kantonu, odnosno izbornoj jedinici u entitetu Republika Srpska i Brčko distriktu BiH .

Područje KO/RO/OBD SDP BiH obuhvata,u pravilu, administrativnu ili izbornu jedinicu u Bosni i Hercegovini.

Izuzetno, Glavni odbor SDP BiH može osnovati kantonalnu/regionalnu organizaciju i na području dva ili više kantona ili izbornih jedinica,kao i na području dvije ili više općina sa obje strane entitetske linije.

KO/RO/OBD SDP BiH osniva se odlukom Glavnog odbora SDP BiH i djeluje na osnovu ovlaštenja u skladu sa Statutom SDP BiH  i nema svojstvo pravnog lica.

Član 122.

Organi KO/RO/OBD SDP BiH su:

–        Konferencija ;

–        Kantonalni/Regionalni odbor/Odbor OBD;

–        Nadzorni odbor;

–        Predsjedništvo;

–        Predsjednik.

Funkcije Predsjednika,potpredsjednika i sekretara organa i interesno-političkih oblika djelovanja KO/RO/OBD SDP BiH,uključujući i povjerenike, su političke funkcije.

Poglavlje 26.-Konferencija KO/RO/OBD SDP BiH

Član 123.

Konferenciju kantonalne/regionalne organizacije,organizacije Brčko distrikta BiH SDP BiH, sačinjavaju delegati po funkciji  i delegati koji su tajnim glasanjem izabrani u općinskim organizacijama SDP BiH na predstavničkom načelu,srazmjerno najboljem izbornom rezultatu na posljednjim održanim izborima u kantonu/regiji/Brčko distriktu BiH i broju članova općinskih/gradskih organizacija,s tim da svaka općinska/gradska organizacija mora biti zastupljena s najmanje dva člana.

Delegati Konferencije po funkciji su članovi u skladu sa članom 57. Statuta SDP BiH.

Broj delegata Konferencije SDP BiH ne može biti manji od odnosa 4:1, niti veći od odnosa 9:1 u korist delegata koji su izabrani u općinskim/gradskim organizacijama SDP BiH.

Konferenciju Organizacije SDP BiH Brčko distrikta BiH,sačinjavaju delegati po funkciji  i delegati koji su tajnim glasanjem izabrani u osnovnim organizacijama SDP BiH na predstavničkom načelu,srazmjerno najboljem izbornom rezultatu na posljednjim održanim izborima za Skupštinu Brčko distrkta BiH i broju članova osnovnih organizacija SDP BiH,s tim da svaka osnovna organizacija SDP BiH mora biti zastupljena s najmanje dva člana.

Delegati Konferencije po funkciji su članovi u skladu sa članom 57. Statuta SDP BiH.

 

Član 124.

Konferencija može biti  izvještajna i izborna.

Izvještajna konferencija se održava jednom godišnje.

Izborna Konferencija  se održava jednom u četiri godine,najkasnije 60 dana od dana kada ističe mandat organima SDP BiH izabranim na predhodnoj izbornoj Konferenciji SDP BiH.

Odluku o održavanju Izborne Konferencije donosi Kantonalni/Regionalni odbor SDP BiH,odnosno Odbor organizacije SDP BiH Brčko distrikt BiH..

Odlukom iz prethodnog stava se određuje prijedlog dnevnog reda Konferencije način izbora i broj delegate Konferencije.

Konferenciju saziva i rukovodi njenim radom,do izbora Radnog rukovodstva,Predsjednik kantonalne/regionalne organizacije,odnosno Predsjednik organizacije SDP BiH Brčko distrikta BiH.

Odluka Kantonalnog/Regionalnog odbora/Odbora organizacije Brčko distrikta BiH, sadrži pravila o izboru i broju članova Konferencije,prijedlog dnevnog reda, te teme i izvještaje za Konferenciju.

 

Član 125.

Konferencija KO/RO/OBD SDP BiH:

–        bira tajnim glasanjem na period od četiri godine,članove Kantonalnog/Regionalnog odbora/Obora OBD BiH  i  Nadzorni odbor;

–       donosi Poslovnik o radu;

–       raspravlja i odlučuje o izvještaju o radu Predsjednika organizacije i organa koje bira;

–       u slučaju potrebe odlučuje o povjerenju Predsjedniku i  izabranim članovima organa kantonalne/regionalne organizacije/organizacije Brčko distrikta BiH;

–       zauzima političke stavove iz nadležnosti regije/kantona/Brčko distrikta BiH i donosi zaključke o drugim važnim pitanjima za regiju/kanton,Brčko distrikt BiH, kao i o pitanjima vezanim za SDP BiH na području kantona/regije/Brčko distrikta BiH.

Član 126.

Konferencija kantonalne/regionalne organizacije SDP BiH, tajnim  glasanjem  između  više  kandidata koji su predloženi od osnovnih, interesnih, općinskih/gradskih organizacija, Kantonalnog/Regionalnog odbora ili su se samokandidovali,bira Kantonalni/Regionalni odbor SDP BiH, srazmjerno broju članova SDP BiH u općinskim organizacijama SDP BiH, vodeći računa o nacionalnoj, spolnoj, socijalnoj i starosnoj strukturi, s tim da svaka općinska organizacija SDP BiH mora biti zastupljena sa najmanje jednim članom.

Broj članova Kantonalnog/Regionalnog odbora kao i odbora Brčko distrikta  utvrđuje se Odlukom o organizovanju kantonalne/regionalne  organizacije i odlukom o sazivanju Konferencije.

Konačna  lista  kandidata  za  Kantonalni/Regionalni odbor/ Odbor organizacije Brčko distrikta BiH i  Nadzorni  odbor  SDP BiH utvrđuje  se  na  sjednici  Kantonalnog/Regionalnog odbora / Odbora organizacije Brčko distrikta prije  održavanja  Konferencije,a  verifikacija  tih  listi  se  vrši  na  samoj  izbornoj  Konferenciji.

Konferencija SDP BiH OBD BiH,tajnim  glasanjem  između  više  kandidata  koji su predloženi  od  osnovnih,interesnih organizacija ili  su  se  samokandidovali,bira odbor organizacije SDP BiH Brčko distrikta razmjerno broju članova SDP BiH osnovnih organizacija  SDP BiH,vodeći računa o nacionalnoj,spolnoj,socijalnoj i starosnoj strukturi,s tim da svaka osnovna organizacija  SDP BiH mora biti zastupljena sa najmanje jednim članom.

Broj članova Odbora OBD,utvrđuje se Odlukom o organizovanju Organizacije SDP BiH Brčko distrikta BiH i odlukom o sazivanju Konferencije OBD.

Na postupak izbora članova Kantonalnog/Regionalnog odbora SDP BiH/Odbora OBD,kooptiranje  i  povećanje  broja  članova  Kantonalnog/Regionalnog odbora/Odbora OBD,primjenjivat će  se  odgovarajuće odredbe ovog Statuta koje se odnose na izbor,kooptiranje i povećanje broja članova Glavnog odbora SDP BiH.

Poglavlje 27.- Kantonalni/Regionalni odbor/Odbor OBD SDP BiH

 

Član 127.

Kantonalni/Regionalni odbor/Odbor organizacije Brčko distrikta BiH SDP BiH čine:

–          izabrani članovi

–          članovi po funkciji;

–          kooptirani članovi po odluci KO/RO/OBD i

–          članovi po odluci o povećanju broja članova KO/RO/OBD.

Članovi Kantonalnog/Regionalnog odbora/Odbora organizacije Brčko distrikta BiH SDP BiH po funkciji su Predsjednici općinskih/gradskih organizacija,predsjednici interesnih oblika organizovanja i savjeta kantonalne/regionalne organizacije /organizacije Brčko distrikta BiH SDP BiH,ukoliko nisu članovi odbora Kantonalnog/Regionalnog odbora/Odbora organizacije Brčko distrikta BiH po drugom osnovu.

 

Na sjednice Kantonalnog/Regionalnog odbora/ Odbora organizacije Brčko distrikta BiH se obavezno pozivaju i učestvuju u radu, bez prava odlučivanja, ukoliko nisu članovi kanonalnog/regionalnog odbora/ odbora Brčko distrikta BiH: premijer/ministri u vladi kantona, šefovi odjeljenja u vladi Brčko distrikta, načelnici/gradonačelnici općina/gradova,članovi Glavnog odbora,članovi  SDP BiH koji obavljaju funkciju člana Predsjedništva BiH, Predsjednika/Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, Predsjednika/Potpredsjednika Republike Srpske,poslanici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine,Parlamentu Federacije BiH,Narodnoj skupštini Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske,članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,članovi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i članovi Vlade Republike Srpske koji žive na području kantonalne/regionalne organizacije/organizacije Brčko distrikta BiH.

Odredba predhodnog stava se analogno primjenjuje i na sjednice Odbora OBD SDP BiH.

 

Član 128.

Kantonalni/Regionalni odbor/Odbor OBD SDP BiH:

–       rukovodi i upravlja organizacijom između dvije Konferencije i sastaje se najmanje jednom u dva mjeseca;

–       provodi Program i Statut,odluke organa SDP BiH i odluke donesene na osnovu rezultata referenduma;

–       razmatra rezultate ankete;

–       donosi Poslovnik o svome radu

–       bira i razrješava Predsjedništvo, potpredsjednike i sekretara organizacije iz reda izabranih članova odbora;

–       pokreće pitanje povjerenja Predsjedniku,Predsjedništvu kantonalne/regionalne organizacije /OBD SDP BiH,potpredsjednicima i sekretaru kantonalne/regionalne organizacie/OBD SDP BiH;

–       donosi godišnji Plan rada i razmatra i usvaja izvještaj o realizaciji;

–       dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova donosi odluku o nepovjerenju Predsjedniku organizacije;

–       podstiče i koordinira aktivnost i saradnju općinskih i gradskih organizacija;

–       objedinjava i prosljeđuje prijedloge Gradskih/Općinskih odbora/osnovnih organizacija za kandidate za organe SDP BiH,a može i predlagati kandidate za organe SDP BiH;

–       tajnim glasanjem između  više samokandidovanih,evidentiranih i predloženih kandidata u općinskim/gradskim i kantonalnim/regionalnim organizacijama/OBD SDP BiH,utvrđuje prijedlog listi kandidata za zastupnike SDP BiH u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu Federacije BiH,Narodnoj skupštini i Vijeću naroda Republike Srpske,kao i prijedlog kandidata za organe izvršne vlasti na državnom i entitetskim nivoima,te ih dostavlja Glavnom odboru SDP BiH na konačno utvrđivanje;

–       utvrđuje kandidate SDP BiH za kantonalnu skupštinu/Skupštinu Brčko distrikta BiH i  za organe izvršne vlasti u kantonu/BD BiH na temelju prijedloga iz općinskih/gradskih/osnovnih organizacija i samokandidatura članova,tajnim glasanjem između više kandidata,u skladu sa članom 69. Ovog Statuta i izbornim zakonodavstvom BiH;

–       imenuje Izborni štab;

–       zauzima političke stavove o pitanjima iz nadležnosti kantona/regije/BD BiH;

–       donosi Odluku o organiziranju kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH;

–       najmanje jednom godišnje razmatra rad zastupnika SDP BiH u skupštini kantona/BD BiH i predstavnika SDP BiH u izvršnoj vlasti kantona/BD BiH, organa koje bira Konferencija,te o tome zauzima stavove i donosi odluke;

–       najmanje jednom godišnje analizira rad općinskih/gradskih/osnovnih organizacija i interesnih oblika organizovanja kantonalne/regionalne organizacije /OBD SDP BiH;

–       razmatra i određuje se prema stavovima,prijedlozima i inicijativama koje dolaze iz savjeta, odbora i interesnih oblika,foruma,na prvoj sjednici po dobijanju stavova,prijedloga i inicijativa;

–       obavlja druge nadležnosti propisane ovim Statutom i odlučuje o pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH.

 

Član 129.

Predsjednik KO/RO/OBD SDP BiH saziva Konstituirajuću sjednicu Kantonalnog/Regionalnog odbora/Odbora OBD SDP BiH najkasnije u roku od 30 dana, od dana održavanja Konferencije.

U cilju osiguranja jedinstvenog djelovanja SDP BiH,Kantonalni/Regionalni odbor/Odbor OBD SDP BiH je dužan da svoje političke stavove i zaključke temelji na Programu i Statutu  i stavovima Glavnog odbora SDP BiH.

Kantonalni/Regionalni odbor/Odbor OBD SDP BiH pri utvrđivanju svojih stavova,donošenju političkih odluka i zaključaka,obavezan je da razmotri prijedloge i sugestije Općinskih i Gradskih odbora/osnovnih organizacija SDP BiH.

Općinski/Gradski odbori obavezni su da provode stavove, odluke i zaključke Kantonalnog/Regionalnog odbora/Odbora OBD,koji se odnose na politička, ekonomska, socijalna i druga pitanja na nivou kantona/regije/BD BiH,odnosno koja su u nadležnosti kantona/regije/BD BiH.

 

 

Član 130.

Kantonalni/Regionalni odbor/Odbor OBD radi u sjednicama.

Sjednice Kantonalnog/Regionalnog odbora/Odbora OBD mogu biti redovne i hitne,a po potrebi se mogu održavati svečane i komemorativne,što se reguliše Poslovnikom.

 

 

Član 131.

Sjednice Kantonalnog/Regionalnog odbora/Odbora OBD SDP BiH, održavaju se u pravilu najmanje jednom u dva mjeseca.

Sjednice saziva  Predsjednik KO/RO/OBD SDP BiH,a u slučaju njegove spriječenosti jedan od potpredsjednika,kojeg ovlasti Predsjednik KO/RO/OBD SDP BiH..

Na zahtjev Predsjedništva KO/RO/OBD SDP BiH ili 1/3 članova odbora KO/RO/OBD,Predsjednik KO/RO/OBD SDP BiH je dužan sazvati hitnu sjednicu KO/RO/OBD i na dnevni red staviti pitanja koja su podnositelji zahtjeva tražili.

Ukoliko Predsjednik KO/RO/OBD SDP BiH ne sazove sjednicu u roku od 20 dana,sjednicu saziva ovlašteni predstavnik podnositelja zahtjeva,koji predlaže dnevni red i predsjedava sjednicom.

 

Član 132.

Kantonalni/Regionalni odbor/Odbor OBD SDP BiH punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje većina članova,a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova,izuzev odluka za koje je ovim Statutom utvrđeno drugačije.

Član 133.

Ukoliko član Kantonalnog/Regionalnog odbora/Odbora OBD SDP BiH neopravdano odsustvuje sa tri uzastopne sjednice,Kantonalni/Regionalni odbor/Odbor OBD SDP BiH može oduzeti mandat navedenom članu dvotrećinskom većinom glasova.

 

 

Poglavlje 28.- Predsjedništvo kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH

 

Član 134.

Predsjedništvo kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH je izvršno-politički organ koji rukovodi kantonalnom/regionalnom/OBD SDP BiH između dvije sjednice Kantonalnog/Regionalnog odbora/Odbora OBD SDP BiH.

Predsjedništvo kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH,čine članovi koje bira Kantonalni/Regionalni odbor/Odbor OBD SDP BiH na svojoj konstituirajućoj sjednici i članovi po funkciji.

Članovi po funkciji su: nosioci najviših zakonodavnih I izvršnih funkcija u kantonu/regiji/BD BiH.

Broj  potpredsjednika i broj članova  Predsjedništva kantonalne/regionalne organizacije/OBD  SDP  BiH,određuje  se  Odlukom  o  organizovanju  kantonalne/regionalne  organizacije/OBD SDP BiH.  

Na sastav,postupak izbora,trajanje i način prestanka mandata,kooptiranje  i  povećanje  broja  članova Predsjedništva i podpredsjednika kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe ovog Statuta koje se odnose na Predsjedništvo SDP BiH.

 

Član 135.

Predsjedništvom kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH rukovodi Predsjednik kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH.

Predsjednik,potpredsjednici i sekretar kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH ne mogu u isto vrijeme biti predsjednici,potpredsjednici ili sekretari organizacija ili interesnih oblika SDP BiH na bilo kojem nivou organizovanja.

 

Član 136.

Predsjedništvo kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH:

–       donosi program rada i Poslovnik o radu;

–       utvrđuje prijedlog političkih ocjena i političkih stavova;

–       prati i koordinira provođenje odluka i stavova viših organa SDP BiH;

–       podstiče stranačko i interesno organizovanje članova i obezbjeđuje uslove za njihovo djelovanje;

–       koordinira rad organa općinskih i gradskih organizacija na području kantona/regije/osnovnih na području BD BiH;

–       organizira i provodi kampanju na području svog kantona/regije/BD BiH;

–       brine o političkom I organizacionom jačanju inetersnih oblika organizovanja;

–       predlaže Kantonalnom/Regionalnom odboru/Odboru OBD imenovanje Izbornog štaba;

–       bira Izborni štab;

–       obavlja i druge poslove koje mu povjeri Kantonalni/Regionalni odbor/Odbor OBD SDP BiH iz svoje nadležnosti.

Član 137.

Sjednice Predsjedništva kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH se održavaju, u pravilu jednom mjesečno.

Na sjednice Predsjedništva kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH po potrebi se pozivaju i učestvuju u radu,bez prava odlučivanja,gradonačelnici/načelnici gradova/općina sa područja kantona/regije/BD BiH,predsjednici interesnih oblika,te članovi organa SDP BiH i zastupnici u entitetskom i Parlamentarnoj skupštini BiH,koji su izabrani iz izbornih jedinica sa područja kantona/regije/BD BiH.

 

Poglavlje 29. -Predsjednik kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH

 

Član 138.

Predsjednika kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH SDP BiH biraju članovi SDP BiH na neposrednim izborima na području kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH,u skladu sa Statutom,odlukama organa SDP BiH i Pravilima o izboru Predsjednika,koji donosi Glavni odbor SDP BiH najkasnije 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Izbore za Predsjednika provode izborna tijela u skladu s odredbama ovog Statuta i Pravila iz prethodnog stava.

Članovi izbornih komisija kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH,ne mogu biti kandidati za Predsjednike niti na jednom nivou organizovanja SDP BiH..

 

Član 139.

Mandat Predsjednika kantonalne /regionalne organizacije/OBD SDP BiH traje četiri godine i na tu funkciju može biti izabran najviše dva uzastopna četevrogodišnja mandata.

Predsjednik kantonalne /regionalne organizacije/OBD SDP BiH može,prije isteka mandata podnijeti ostavku.

Odredbe ovog Statuta koje se odnose na trajanje mandata,opoziv,izglasavanje nepovjerenja, način postupanja u slučaju prestanka mandata Predsjednika SDP BiH prije isteka perioda  na koji je izabran,shodno se primjenjuju i na prijevremeni prestanak mandata Predsjednika kantonalne /regionalne organizacije/OBD  SDP BiH.

Član 140.

Predsjednik kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH saziva,predsjedava i vodi sjednice Kantonalnog/Regionalnog odbora/ Odbora OBD SDP BiH i Predsjedništva,stara se o provođenju programa rada,osigurava jedinstvo djelovanja svih organa i organizacija SDP BiH na području kantona/regije/BD BiH,ostvaruje uvid i brine se o radu i aktivnostima organizacije i provođenju odluka i zaključaka organa kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH,ostvaruje komunikaciju sa predsjednicima općinskih/osnovnih organizacija i interesnih oblika organizovanja.

Predsjednik kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH predstavlja i zastupa kantonalnu/regionalnu organizaciju/OBD SDP BiH,a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti,podpredsjednik kojeg odredi Predsjednik kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH.

 

Poglavlje 30.-Sekretar KO/RO/OBD SDP BiH

 

Član 141.

Sekretara KO/RO/OBD SDP BiH bira  Kantonalni/Regionalni odbor/Odbor OBD SDP BiH iz reda izabranih članova Kantonalnog/Regionalnog odbora/Odbora OBD SDP BiH,na period od četiri godine.

Mandat sekretara može prestati prije isteka vremena na koji je izabran.

Na postupak izbora i trajanje mandata primjenjuju se odredbe ovog Statuta koje se odnose na generalnog sekretara SDP BiH.

 

Član 142.

Sekretar kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH:

–        pomaže Predsjedniku kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH u pripremi i sazivanju sjednica i organizaciji rada organa kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH;

–        stara se o izvršavanju odluka Konferencije kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH,odbora kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH,Predsjedništva i Nadzornog odbora kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH;

–         stara se o političkom i organizacionom jačanju i osposobljavanju organizacija i interesnih oblika organizovanja.

–        usklađuje rad općinskih/gradskih organizacija SDP BiH/osnovnih organizacija SDP BiH;

–        prema potrebi saziva koordinaciju sekretara općinskih/ gradskih organizacija SDP BiH;

–        stara se o obezbjeđenju materijalnih, finansijskih i tehničkih uslova za djelovanje kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH;

–        stara se o čuvanju materijalno-tehničkih sredstava kojim raspolaže kantonalna/regionalna organizacija/OBD SDP BiH;

–        obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom  i odlukama organa kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH .

Sekretar za svoj rad odgovara Predsjedništvu kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH i odboru kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH.

 

 

 

Poglavlje 31.- Nadzorni odbor kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH

 

Član 143.

Nadzorni odbor kantonalne/regionalne organizacije/OBD SDP BiH ima 5 članova,koje bira i razrješava kantonalna/regionalna Konferencija/Konferencija OBD SDP BiH.

Na rad Nadzornog odbora,shodno se primjenjuju  odredbe ovog Statuta koje se odnose na rad Nadzornog odbora SDP BiH.

 

VI –OPĆINSKA/GRADSKA ORGANIZACIJA SDP BiH

Poglavlje 32.- organizovanje i organi općinske/gradske organizacije SDP BiH

 

Član 144.

Općinska/gradska organizacija SDP BiH je osnovni oblik povezivanja i organiziranja članova SDP BiH na području jedinice lokalne samouprave sa statusom općine/grada.

Članovi SDP BiH povezani u općinsku/gradsku organizaciju SDP BiH,organiziraju se i djeluju u osnovnim organizacijama SDP BiH i interesnim organizacijama SDP BiH,osnovanim na području te organizacije u skladu sa ovim Statutom.

Područje djelovanja općinske/gradske organizacije SDP BiH odgovara u pravilu administrativno – teritorijalnom području općine odnosno grada.

Iznimno,tamo gdje nije organizirana općinska/gradska organizacija SDP BiH,članovi SDP BiH aktivnosti ostvaruju u najbližoj općinskoj/gradskoj organizaciji SDP BiH.

Općinska/gradska organizacija SDP BiH,u skladu s Programom i Statutom SDP BiH,djeluje samostalno na svom području,vodeći računa o uspješnoj realizaciji programa i politike SDP BiH na nivou svog političkog djelovanja,ali i ostvarivanju Programa i politike SDP BiH u cjelini.

Odluku o osnivanju općinske/gradske organizacije SDP BiH donosi Glavni odbor SDP BiH,na prijedlog Predsjedništva kantonalne/regionalne organizacije SDP BIH ili Predsjedništva SDP BiH.

Općinska/gradska organizacija SDP BiH nema svojstvo pravnog lica i djeluje na osnovu ovlaštenja u skladu sa Statutom SDP BiH.

Član 145.

Organi pćinske/gradske organizacije SDP BiH su:

–       Konferencija,

–       Općinski/Gradski odbor,

–       Predsjedništvo,

–       Nadzorni odbor i

–       Predsjednik.

 

Član 146.

Predsjednika općinske/gradske organizacije SDP BiH biraju članovi SDP BiH na neposrednim izborima na području općinske/gradske organizacije SDP BiH,u skladu sa Statutom SDP BiH,odlukama organa SDP BiH i Pravilima o izboru Predsjednika,koja donosi Glavni odbor najkasnije 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Mandat Predsjednika općinske/gradske organizacije SDP BiH traje četiri godine i na tu funkciju može biti izabran najviše dva uzastopna četverogodišnja mandata.

Predsjednik općinske/gradske organizacije SDP BiH i članovi organa općinske/gradske organizacije SDP BiH,mogu biti samo članovi SDP BiH,koji imaju prebivalište na području djelovanja općinske/gradske organizacije SDP BiH.

Svi organi općinske/gradske organizacije SDP BiH,osim Predsjednika,donose poslovnik o svom radu.

 

Član 147.

Izbore za Predsjednika općinske/gradske organizacije SDP BiH provode izborna tijela SDP BiH u skladu sa odredbama ovog Statuta i Pravilima iz stava 1. Člana 146.ovog Statuta.

Članovi izbornih komisija općinske/gradske organizacije SDP BiH ne mogu biti kandidati za Predsjednika za bilo koji nivo organizovanja SDP BiH.

 

Član 148.

Predsjednik općinske/gradske organizacije SDP BiH može prije isteka mandata podnijeti ostavku.

Podnošenjem ostavke raspisuju se prijevremeni izbori za Predsjednika općinske/gradske organizacije SDP BiH,u skladu sa odredbama ovog Statuta koje se odnose na Predsjednika SDP BiH.

 

Član 149.

Mandat izabranom Predsjedniku na prijevremenim izborima traje do potvrđivanja rezultata redovnih izbora za Predsjednika općinske/gradske organizacije SDP BiH.

 

Član 150.

U slučaju izglasavanja nepovjerenja Predsjedniku općinske/gradske organizacije SDP BiH od strane Općinskog/Gradskog odbora,održavaju se prijevremeni izbori.

 

Član 151.

Odredbe ovog Statuta koje se odnose na način postupanja u slučaju prestanka mandata Predsjednika SDP BiH prije isteka perioda na koji je izabran,shodno se primjenjuju i na prijevremeni prestanak mandata Predsjednika općinske/gradske organizacije SDP BiH.

 

Poglavlje 33.- Konferencija općinske/gradske organizacije SDP BiH

 

Član 152.

Općinska/gradska Konferencija SDP BiH se organizira na predstavničkom principu ako organizacija broji više od 200 članova. U protivnom,svi članovi SDP BiH sa područja općinske/gradske organizacije SDP BiH,čine Konferenciju.

Konferencija općinske/gradske organizacije SDP BiH može biti izborna i izvještajna.

Konferenciju saziva Predsjednik općinske/gradske organizacije SDP BiH:

–          na osnovu odluke odbora općinske/gradske organizacije SDP BiH,

–          na zahtjev 1/3 članova članova odbora općinske/gradske organizacije SDP BiH  ili

–          najmanje 1/3 osnovnih organizacija sa područja općinske/gradske organizacije SDP BiH, i na dnevni red stavlja  pitanja koja su podnositelji zahtjeva tražili.

Izuzetno Predsjednik općinske/gradske organizacije SDP BiH dužan je sazvati Konferenciju na zahtjev Predsjedništva SDP BiH,odbora kantonalne/regionalne organizacije SDP BiH ili Statutarnog odbora SDP BiH.

Ukoliko Predsjednik općinske/gradske organizacije SDP BiH u roku od 20 dana ne postupi prema zahtjevu iz prethodnog stava,Konferenciju mogu sazvati predlagači iz prethodnog stava, koji tada pripremaju Konferenciju i dogovaraju rukovođenje njenim radom.

 

Član 153.

Izborna Konferencija općinske/gradske organizacije SDP BiH se održava,u pravilu,svake četiri godine.

Konferenciju saziva Predsjednik općinske/gradske organizacije SDP BiH na osnovu odluke Općinskog/Gradskog odbora općinske/gradske organizacije SDP BiH.

Odluka iz predhodnog stava sadrži pravila o izboru i broju delegata,prijedlog dnevnog reda,te teme i izvještaje za Konferenciju.

 

Član 154.

Izvještajna Konferencija općinske/gradske organizacije SDP BiH održava se poslije održanih lokalnih odnosno općih izbora.

 

 

Član 155.

 Općinski/Gradski odbor SDP BiH utvrđuje broj i sastav delegata Konferencije na osnovu prijedloga kandidata koje daju osnovne organizacije SDP BiH,vodeći računa o nacionalnoj, spolnoj,socijalnoj i starosnoj strukturi, kao i zastupljenosti osnovnih organizacija.

 

 

Član 156.

Općinska/gradska Konferencija SDP BiH:

–       donosi Program rada općinske/gradske organizacije;

–       bira i razrješava Općinski/Gradski odbor i Nadzorni odbor OO/GO SDPBIH;

–       odlučuje o izvještaju o radu Predsjednika i organa općinske/gradske organizacije SDP BiH;

–       donosi Poslovnik o svom radu;

–       raspravlja i odlučuje o izvještaju o radu Općinskog/Gradskog odbora SDP BiH koji podnosi Predsjednik OO/GO;

–       odlučuje o izvještaju o radu Nadzornog  odbora;

–       u slučaju potrebe odlučuje o povjerenju izabranim članovima u organima općinske/gradske organizacije SDP BiH;

–       odlučuje o inicijativi za opoziv Predsjednika općinske/gradske organizacije SDP BiH;

–       zauzima političke stavove iz nadležnosti grada/općine, i donosi odgovarajuće odluke i zaključke

 

Poglavlje 34.- Općinski/Gradski odbor SDP BiH

 

Član 157.

Općinski/Gradski odbor SDP BiH čine:

–           izabrani članovi

–           članovi po funkciji;

–           kooptirani članovi po odluci Općinskog/Gradskog odbora SDP BiH;

–           članovi po odluci o povećanju broja članova Općinskog/Gradskog odbora SDP BiH.

Konferencija tajnim glasanjem bira Općinski/Gradski odbor,vodeći računa o nacionalnoj, spolnoj,socijalnoj i starosnoj strukturi,kao i zastupljenosti osnovnih  organizacija.

Broj članova Općinskog/Gradskog odbora utvrđuje se Odlukom o organizovanju OO/GO SDP BiH i Odlukom o sazivanju Konferencije.

Članovi Općinskog/Gradskog odbora po funkciji su predsjednici osnovnih organizacija I predsjednici interesno-političkih oblika organizovanja.

Na sjednice Općinskog/Gradskog odbora se obavezno pozivaju i učestvuju u radu,bez prava odlučivanja,ukoliko nisu članovi Općinskog/Gradskog odbora:rukovodstvo kantonalne /regionalne organizacije,premijer/ministri u vladi kantona,šefovi Odjela u vladi Brčko distrikta BiH sa područja općine/grada, vijećnici/odbornici u općini/gradu,članovi Glavnog odbora,članovi SDP BiH koji obavljaju funkciju člana Predsjedništva BiH,Predsjednika/Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine,Predsjednika/Potpredsjenika Republike Srpske, poslanici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije BiH,Narodnoj skupštini Republike Srpske i Vijeću naroda Republike Srpske,članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,članovi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i članovi Vlade Republike Srpske koji žive na području općinske/gradske organizacije.

 

 

Član 158.

Općinski/Gradski odbor:

–       rukovodi i upravlja organizacijom između dvije Konferencije i sastaje se u pravilu najmanje jednom u dva mjeseca;

–       provodi Program i Statut SDP BiH i odluke viših organa SDP BiH i razmatra i provodi rezultate provedenih anketa i referenduma;

–       Bira i razrješava Predsjedništvo,potpredsjednike i sekretara općinske/gradske organizacije;

–       donosi godišnji Plan rada i razmatra izvještaj o realizaciji;

–       organizira i provodi izborne aktivnosti na području općine/grada i vrši analizu ostvarenih rezultata;

–       prikuplja samokandidature članova i prijedloge kandidata iz osnovnih i interesnih organizacija i organa općinske/gradske organizacije SDP BiH za organe SDP BiH i zastupnike SDP BiH u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine,Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine,Narodnoj skupštini i Vijeću naroda Republike Srpske, kantonalnoj skupštini,te za organe izvršne vlasti na kantonalnom,entitetskom i državnom nivou i dostavlja ih nadležnim višim organima SDP BiH na daljnje odlučivanje;

–       utvrđuje kandidate SDP BiH za organe zakonodavne i izvršne  vlasti jedinica lokalne samouprave,tajnim glasanjem između više kandidata koji su se samokandidovali ili su evidentirani i predloženi od općinskih/gradskih i interesnih organizacija i organa općinske/gradske organizacije SDP BiH u skladu sa članom 69. ovog Statuta i izbornim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine;

–       zauzima političke stavove o pitanjima iz svoje nadležnosti;

–       donosi odluku o organiziranju općinske/gradske organizacije SDP BiH;

–       razmatra godišnji izvještaj o radu interesnih oblika djelovanja,te promovira  i podstiče njihov rad;

–       donosi Poslovnik o svome radu;

–       donosi Odluku o brisanju iz evidencije i isključenju;

–       najmanje jednom godišnje razmatra rad članova općinskog/gradskog vijeća/skupštine općine koji su članovi SDP BiH i predstavnika SDP BiH u lokalnoj administraciji i organima koje bira skupština,te o tome zauzima stavove i donosi odluke;

–       razmatra i određuje se prema stavovima,prijedlozima i inicijativama koje dolaze iz savjeta, odbora i interesnih oblika,foruma,na prvoj sjednici po dobijanju stavova,prijedloga i inicijativa;

–       najmanje jednom godišnje analizira rad osnovnih organizacija sa svog područja,

–       može donijeti Odluku o kooptiranju ili proširenju novim članovima u skladu sa odredbama ovog Statuta.

 

Član 159.

Predsjednik OO/GO SDP BiH saziva Konstituirajuću sjednicu Općinskog/Gradskog odbora u roku od 30 dana od dana održavanja Konferencije.

 

Član 160.

U cilju osiguranja jedinstvenog djelovanja SDP BiH, Općinski/Gradski odbor je dužan da svoje političke stavove i zaključke temelji na Programu i Statutu  i stavovima Glavnog odbora SDP BiH.

Općinski i Gradski odbori SDP BiH obavezni su da provode stavove, odluke i zaključke Kantonalnog/Regionalnog odbora, a osnovne organizacije i Odbora OBD koji se odnose na politička,ekonomska,socijalna i druga pitanja na nivou kantona/regije/BD BiH,odnosno koja su u nadležnosti kantona/regije/BD BiH.

U slučaju da Općinski/Gradski odbor smatra da se stavovima,odlukama i zaključcima kantonalnog/regionalnog organa SDP BiH narušavaju prava građana iz domena lokalne samouprave,može pokrenuti postupak ocjene statutarnosti donesenih odluka kod Statutarnog odbora SDP BiH.

Član 161.

Općinski/Gradski odbor radi u sjednicama.

Sjednice Gradskog/Općinskog odbora mogu biti redovne i hitne, a po potrebi se mogu održavati svečane i komemorativne,što se reguliše poslovnikom.

Član 162.

Sjednice Općinskog/Gradskog odbora SDP BiH održavaju se u pravilu najmanje jednom u dva mjeseca.

Sjednice saziva Predsjednik OO/GO SDP BiH,a u slučaju njegove spriječenosti jedan od potpredsjednika,kojeg ovlasti Predsjednik.

Na zahtjev Predsjedništva OO/GO SDP BiH ili 1/3 članova Općinskog/Gradskog odbora,Predsjednik OO/GO SDP BiH je dužan sazvati hitnu sjednicu Općinskog/Gradskog odbora i na dnevni red staviti pitanja koja su podnositelji zahtjeva tražili.

Ukoliko Predsjednik OO/GO SDP BiH ne sazove sjednicu u roku od 20 dana,sjednicu saziva ovlašteni predstavnik podnositelja zahtjeva,koji predlaže dnevni red i predsjedava sjednicom.

 

 

Član 163.

Općinski/Gradski odbor SDP BiH punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje većina od ukupnpg broja članova odbora,a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova,izuzev odluka za koje je ovim Statutom utvrđeno drugačije.

 

Član 164.

Ukoliko član Općinskog/Gradskog odbora neopravdano ne bude prisutan tri puta uzastopno na sjednicama,Općinski/Gradski odbor može oduzeti dvotrećinskom većinom prisutnih,mandat navedenom članu.

 

Poglavlje 35.- Predsjedništvo općinske/gradske organizacije SDP BiH

 

Član 165.

Predsjedništvo općinske/gradske organizacije čine članovi koje bira Općinski/Gradski odbor na svojoj konstituirajućoj sjednici i članovi po funkciji.

Članovi po funkciji su načelnik/gradonačelnik i predsjednici klubova vijećnika/odbornika u općinama/gradovima.

Predsjedništvo općinske/gradske organizacije kojeg čine Predsjednik,potpredsjednici,sekretar i tri ili više članova koje bira Općinski/Gradski odbor rukovodi radom općinske/gradske organizacije između dvije sjednice odbora općinske/gradske organizacije.

Broj  članova  Predsjedništva  općinske/gradske organizacije  SDP BiH   određuje  se  odlukom  o  organizovanju  općinske/gradske  organizacije  SDP BiH.

Kooptiranje  i  povećanje  broja  članova  Predsjedništva   OO/GO   SDP  BiH   vršiće  se  u  skladu  sa  odgovarajućim odredbama ovog Statuta,koje se odnose na Predsjedništvo SDP BiH.

Kod izbora potpredsjednika,sekretara i članova Predsjedništva OO/GO,Općinski/Gradski odbor je dužan,gdje god je to moguće,voditi računa o nacionalnoj,dobnoj i spolnoj strukturi, a u skladu sa ovim Statutom.

Predsjednik,potpredsjednici i sekretar općinske/gradske organizacije SDP BiH ne mogu u isto vrijeme biti Predsjednici,potpredsjednici ili sekretari organizacija ili interesnih oblika SDP BiH na bilo kojem nivou organizovanja.

Predsjedništvom organizacije SDP BiH rukovodi i predsjedava Predsjednik općinske/gradske organizacije SDP BiH.

Član 166.

Predsjedništvo općinske/gradske organizacije SDP BiH:

–       sastaje se najmanje jednom mjesečno;

–       raspravlja o aktuelnim pitanjima i problemima općine/grada te predlaže Općinskom/  Gradskom odboru utvrđivanje političkih ocjena i političkih stavova;

–       podstiče stranačko i interesno organizovanje članova i obezbjeđuje uslove za njihovo djelovanje;

–       koordinira rad osnovnih organizacija i interesnih oblika organizovanja na području općine/grada;

–       donosi političke stavove u skladu sa Programom SDP BiH za jedinicu lokalne samouprave između dvije sjednice Općinskog/Gradskog odbora;

–       organizira i provodi kampanju na području svoje općine/grada;

–       obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinski/Gradski odbor iz svoje nadležnosti.

 

Član 167.

Predsjednik općinske/gradske organizacije SDP BiH ujedno je i Predsjednik Općinskog/Gradskog odbora SDP BiH.

Predsjednik Općinskog/Gradskog odbora SDP BiH saziva i vodi sjednice Općinskog/Gradskog odbora SDP BiH i Predsjedništva i brine se o provođenju odluka,te u skladu s ovlaštenjima, predstavlja općinsku/gradsku organizaciju.

Predsjednik Općinskog/Gradskog odbora SDP BiH dužan je najmanje jednom godišnje Općinskom/Gradskom odboru SDP BiH i članstvu podnijeti izvještaj o svom radu.

Predsjednik Općinskog/Gradskog odbora predstavlja i zastupa općinsku/gradsku organizaciju, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti,podpredsjednik kojeg ovlasti Predsjednik općinske/gradske organizacije.

 

Član 168.

U općini ili gradu u kojem ne postoji organizacija SDP BiH,Kantonalni/Regionalni odbor dužan je imenovati povjerenika kome je osnovno pravo i obaveza stvaranje uslova za osnivanje organizacije SDP BiH.

Općinski povjerenik ima prava i dužnosti organa općinske organizacije SDP BiH.

U organizaciji SDP BiH koja ima manje od 30 članova SDP BiH,u pravilu se ne osniva Općinski/ Gradski odbor, već svi članovi, osim članova Nadzornog odbora organizacije, čine Općinski/ Gradski odbor SDP BiH.

 

Ukoliko se broj članova SDP BiH,nakon konstituirajuće sjednice,poveća iznad 30,ranije konstituisani Općinski/Gradski odbor vrši funkciju do održavanja Izborne konferencije.

 

Član 169.

Sekretar općinske/gradske organizacije SDP BiH se stara o provođenju odluka i zaključaka Općinskog/Gradskog odbora SDP BiH,Predsjednika i Predsjedništva OO/GO,pomaže Predsjedniku,potpredsjednicima,osnovnim organizacijama i interesnim oblicima  u pripremi sjednica organa i organizovanju njihovog akcionog i političkog djelovanja,ostvaruje redovnu komunikaciju sa članstvom SDP BiH i prati ostvarivanje njihovih prava i obaveza,organizuje vođenje administrativno-finansijskih poslova i o svom radu izvještava Predsjedništvo i Općinski/Gradski odbor SDP BiH.

 

 

Poglavlje 36.- Nadzorni odbor općinske/gradske organizacije SDP BiH

 

Član 170.

Nadzorni odbor OO/GO ima najmanje 5 članova o čemu posebnu odluku donosi općinska/gradska Konferencija SDP BiH.

Na rad Nadzornog odbora shodno se primjenjuju se odredbe ovog Statuta koje reguliraju rad Nadzornog odbora SDP BiH.

Predsjednik Nadzornog odbora redovno se poziva na sjednice Općinskog/Gradskog odbora SDP BiH.

 

Član 171.

Odredbe ovog Statuta koje regulišu pitanja organizacije i funkcionisanja gradskih organizacija zbog specifičnosti organizovanja ne odnese se na Grad Sarajevo.

Glavni odbor SDP BiH svojom odlukom utvrđuje način konstituisanja,nadležnosti,odgovornosti i funkcionisanja gradske organizacije SDP BiH Grada Sarajeva.

Do donošenja odluke iz prethodnog stave,KO SDP BiH Sarajevo ima ulogu i Gradskog odbora Grada Sarajeva.

 

 

 

 

VII –OSNOVNE ORGANIZACIJE

 

Član 172.

Osnovna organizacija SDP BiH je oblik organizovanja članova SDP BiH u okviru općinske/gradske organizacije koja obuhvata područje jedne mjesne zajednice čije su granice utvrđene Statutom jedinice lokalne samouprave.

Osnovna organizacija SDP BiH osniva se ako na mjesnom području na kome će politički djelovati,ima najmanje 10 članova SDP BiH.

U okviru jedne mjesne zajednice zavisno od broja članova i veličine osnovne organizacije,mogu se organizovati više osnovnih organizacija što se reguliše odlukom o Općinskog/Gradskog odbora.

Zavisno od broja članova za prostor više mjesnih zajednica može se osnovati jedna osnovna organizacija SDP BiH,što se reguliše odlukom  Općinskog/Gradskog odbora.

 

Član 173.

Osnovna organizacija SDP BiH djeluje na mjesnom području u skladu sa odlukom Općinskog/Gradskog odbora,bira predsjednika i blagajnika,a po potrebi i predsjedništvo osnovne organizacije od 5-7 članova koji su odgovorni Općinskom/Gradskom odboru odnosno Predsjedništvu općinske/gradske organizacije.

Ukoliko Predsjedništvo općinske/gradske organizacije SDP BiH utvrdi da nije moguće organizovati izbore u osnovnoj organizaciji SDP BiH,može imonovati povjerenika za tu organizaciju.

Osnovna organizacija SDP BiH učestvuje u svim raspravama o ključnim političkim pitanjima Bosne i Hercegovine,kao i o svim ključnim pitanjima SDP BiH,formuliše pitanja,prijedloge i inicijative koji se mogu uputiti svim organima SDP BiH,uključujući i Kongres,evidentira i ističe kandidate za sve funkcije u SDP BiH kao i za funkcije u predstavničkim i izvršnim organima i razmatra izvještaje i programe rada općinskih/gradskih organizacija SDP BiH.

U radu osnovne organizacije učestvuju članovi SDP BiH,koji imaju prebivalište na području djelovanja osnovne organizacije SDP BiH.

Redovni sastanci osnovne organizacije SDP BiH održavaju se najmanje jednom u dva mjeseca.Sastanke osnovne organizacije SDP BiH saziva i njima predsjedava predsjednik osnovne organizacije SDP BiH.

Stručno-tehničku pomoć u organiziranju i radu osnovne organizacije SDP BiH pruža Predsjedništvo i sekretar općinske/gradske organizacije SDP BiH.

 

VIII –INTERESNO-POLITIČKI OBLICI DJELOVANJA U SDP BIH

 

Član 174.

Interesno-politički oblici djeovanja u SDP BiH su:

–       Forum mladih SDP BiH,

–       Forum žena SDP BiH,

–       Forum sindikalnih aktivista SDP BiH i

–       Forum seniora SDP BiH.

 

Poglavlje 37.- Forum mladih SDP BiH

 

Član 175.

U SDP BiH djeluje posebna organizacija mladih članova i simpatizera SDP BiH,do 35 godina starosti,pod nazivom Forum mladih SDP BiH,kao interesno-politički oblik organizovanja.

Glavni odbor SDP BiH donosi odluku o organiziranju Foruma mladih SDP BiH.

 

Član 176.

Forum mladih SDP BiH odlukom o unutrašnjem organizovanju bliže uređuje način svoga organiziranja,djelovanja i osnivanja interesnih oblika.

 

Član 177.

Forum mladih SDP BiH učestvuje u svim raspravama o ključnim političkim pitanjima Bosne i Hercegovine,kao i o svim ključnim pitanjima SDP BiH,formuliše pitanja,prijedloge i inicijative koji se mogu uputiti svim organima SDP BiH,uključujući i Kongres,evidentira i ističe kandidate za sve funkcije u SDP BiH kao i za funkcije u predstavničkim i izvršnim organima .

 

Član 178.

Forum mladih SDP BiH dužan je najmanje jednom godišnje podnijeti Izvještaj o radu Glavnom odboru SDP BiH.

Organizacije Foruma mladih SDP BiH na nižim nivoima dužni su podnositi godišnje izvještaje odgovarajućem odboru.

 

Član 179.

Forum mladih SDP BiH dužan je poštivati Program i  Statut SDP BiH i odluke organa SDP BiH.

 

Poglavlje 38.- Forum žena SDP BiH

Član 180.

U SDP BiH djeluje posebna organizacija žena – članica i simpatizerki SDP BiH,pod nazivom Forum žena SDP BiH,kao interesno-politički oblik organizovanja.

Glavni odbor SDP BiH donosi odluku o organiziranju Foruma žena SDP BiH.

Forum žena SDP BiH odlukom o unutrašnjem organizovanju bliže uređuje način svoga organiziranja i djelovanja

Član 181.

Forum žena SDP BiH učestvuje u svim raspravama o ključnim političkim pitanjima Bosne i Hercegovine,kao i o svim ključnim pitanjima SDP BiH,formuliše pitanja,prijedloge i inicijative koji se mogu uputiti svim organima SDP BiH,uključujući i Kongres,evidentira i ističe kandidate za sve funkcije u SDP BiH kao i za funkcije u predstavničkim i izvršnim organima .

 

Član 182.

Forum žena SDP BiH dužan je najmanje jednom godišnje podnijeti Izvještaj o radu Glavnom odboru SDP BiH.

Organizacije Foruma žena SDP BiH na nižim nivoima dužni su podnositi godišnje izvještaje odgovarajućem odboru.

 

Član 183.

Forum žena SDP BiH dužan je poštivati Program i Statut  SDP BIH i odluke organa SDP BiH.

 

 

 

Poglavlje 39.- Forum sindikalnih aktivista SDP BiH

 

Član 184.

U SDP BiH djeluje posebna organizacija sindikalnih aktivista – članica i simpatizera SDP BiH,pod nazivom Forum sindikalnih aktivista SDP BiH,kao interesno-politički oblik organizovanja.

Glavni odbor SDP BiH donosi odluku o organiziranju Foruma sindikalnih aktivista SDP BiH.

 

Član 185.

Forum sindikalnih aktivista SDP BiH odlukom o unutrašnjem organizovanju bliže uređuje način svog organiziranja i djelovanja.

 

Član 186.

Forum sindikalnih aktivista SDP BiH učestvuje u svim raspravama o ključnim političkim pitanjima Bosne i Hercegovine,kao i o svim ključnim pitanjima SDP BiH,formuliše pitanja,prijedloge i inicijative koji se mogu uputiti svim organima SDP BiH,uključujući i Kongres,evidentira i ističe kandidate za sve funkcije u SDP BiH kao i za funkcije u predstavničkim i izvršnim organima .

Član 187.

Forum sindikalnih aktivista SDP BiH dužan je najmanje jednom godišnje podnijeti Izvještaj o radu Glavnom odboru SDP BiH.

Organizacije Foruma sindikalnih aktivista SDP BiH na nižim nivoima dužni su podnositi godišnje izvještaje odgovarajućem odboru.

 

Član 188.

Forum sindikalnih aktivista SDP BiH dužan je poštivati Program i Statut SDP BiH i odluke organa SDP BiH.

 

Poglavlje 40.- Forum seniora SDP BiH

Član 189.

U SDP BiH djeluje posebna organizacija lica starije dobi i penzionera, preko 60 godina starosti, Forum seniora, kao interesno-politički oblik organizovanja.

Glavni odbor SDP BiH donosi odluku o organiziranju Foruma seniora SDP BiH.

 

Član 190.

Forum seniora SDP BiH odlukom o unutrašnjem organizovanju bliže uređuje način svog organiziranja i djelovanja.

 

Član 191.

Forum seniora SDP BiH učestvuje u svim raspravama o ključnim političkim pitanjima Bosne i Hercegovine, kao i o svim ključnim pitanjima SDP BiH,  formuliše pitanja, prijedloge i inicijative koji se mogu uputiti svim organima SDP BiH, uključujući i Kongres, evidentira i ističe kandidate za sve funkcije u SDP BiH kao i za funkcije u predstavničkim i izvršnim organima .

 

Član 192.

Forum seniora SDP BiH dužan je najmanje jednom godišnje podnijeti Izvještaj o radu Glavnom odboru SDP BiH .

Organizacije Foruma seniora SDP BiH na nižim nivoima dužni su podnositi godišnje izvještaje odgovarajućem odboru.

Član 193.

Forum seniora SDP BiH dužan je poštivati Program i Statut SDP BiH iodluke organa SDP BiH.

 

IX- SAVJETI GLAVNOG ODBORA I RADNA TIJELA

 

Poglavlje 41.- Savjeti Glavnog odbora SDP BiH

 

Član 194.

Savjeti SDP BiH su stručna savjetodavna tijela Glavnog odbora SDP BiH i drugih organa SDP BiH, a osnivaju se za pojedina područja javnih politika koja su posebno važna za političku djelatnost SDP BiH.

 

Član 195.

Glavni odbor SDP BiH svojom odlukom formira i imenuje svoje savjete u skladu sa potrebama SDP BiH,te regulira njihov broj i način rada.

Predsjednik i članovi savjeta biraju se među istaknutim stručnjacima SDP BiH za pojedine javne politike ili stručnjacima koji nisu članovi političkih stranaka,a prihvataju socijaldemokratske vrijednosti i osnovna programska načela SDP BiH.

Mandat savjeta traje koliko traje mandat Glavnog odbora SDP BiH koji ga je formirao.

Predsjednika savjeta bira Glavni odbor SDP BiH  na prijedlog Predsjedništva SDP BiH.

 

Poglavlje 42.- Radna tijela Predsjedništva SDP BiH

 

Član 196.

Predsjedništvo SDP BiH odlukom može formirati svoja radna tijela-komisije za praćenje implementacije javnih politika iz određenih oblasti,praćenje određenih pitanja,praćenje rada zakonodavnih i izvršnih organa u BiH,za rad na unutarpartijskim pitanjima,sugerisanje stavova i obilježavanja važnih datuma i događaja i svih drugih potreba Predsjedništva SDP BiH.

 

Član 197.

Predsjedništvo SDP BiH svojom odlukom formira i imenuje svoja radna tijela,te regulira njihov sastav,broj i način rada.

Član 198.

Kantonalne/regionalne/OBD i općinske/gradske organizacije SDP BiH mogu osnivati svoja radna tijela-komisije,kao tijela pripadajućeg nivoa organizovanja.

Odluku o osnivanju, sastavu, sadržaju i načinu njihovog rada donose organi kantonalne/regionalne/OBD BiH i općinske/gradske organizacije SDP BiH, u skladu sa nadležnostima odgovarajućeg nivoa organizovanja SDP BiH.

 

X – KANDIDOVANJE I UČEŠĆE SDP BiH U VLASTI

 

Poglavlje 43.- Kandidovanje

 

Član 199.

Kandidate SDP BiH za zakonodavne i izvršne organe vlasti utvrđuju odbori na odgovarajućem nivou organiziranja SDP BiH, u skladu sa Pravilnikom o načinu predlaganja kandidata,kojeg donosi Glavni odbor SDP BiH i kriterijima utvrđenim u članu 69.  ovog Statuta.

 

Član 200.

SDP BiH, kao Partija koja se zalaže za prava nacionalnih manjina, će imati kandidate za predstavnike nacionalnih manjina tamo gdje je to moguće.

Član 201

.

Članovi SDP BiH u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti iniciraju aktivnosti,zauzimaju stavove koje su u funkciji provođenja politika SDP BiH i djeluju u skladu sa programskim opredjeljenjima SDP BiH.

Nosioci javnih funkcija ispred SDP BiH,dužni su izgrađivati i čuvati vlastiti javni i politički integritet,kao i ugled SDP BiH.

Član 202.

Članovima SDP BiH koji ostvaruju dodatne prihode po osnovu vršenja zastupničkih i drugih funkcija,uvećava se članarina u skladu sa odlukom Glavnog odbora SDP BiH.

 

Član 203.

Zastupnici i nosioci izvršne vlasti  dužni su izvještavati organe SDP BiH, članove partije iz svojih izbornih jedinica kao i građane,te provoditi politiku organa SDP BiH na odgovarajućim nivoima.

 

 

Poglavlje 44.- Klubovi zastupnika i vijećnika/odbornika SDP BiH

 

Član 204.

Zastupnici SDP BiH formiraju klub zastupnika SDP BiH(u daljem tekstu:Klub zastupnika) radi usklađivanja svog djelovanja,zauzimanja stavova i vođenja parlamentarne akcije.

Nezavisni/samostalni zastupnici u zakonodavnom tijelu mogu po sopstvenoj želji biti članovi kluba zastupnika SDP BiH o čemu klub zastupnika SDP BiH donosi posebnu odluku.

 

Član 205.

Predsjedništvo organizacije SDP BiH u konsultaciji sa članovima kluba zastupnika,bira predsjednika i zamjenika predsjednika kluba iz reda zastupnika članova SDP BiH.

Predsjednik kluba zastupnika rukovodi radom kluba zastupnika i dužan je redovno izvještavati organe odgovarajuće organizacije SDP BiH o radu kluba.

 

Organ iz prethodnog stava,je dužan razmotriti sva pitanja koja pred njega iznese klub zastupnika.

 

Član 206.

Klub zastupnika  donosi poslovnik o svom radu.

Klubovi zastupnika dužni su podnijeti izvještaj o svome radu kada odgovarajući odbor istog nivoa teritorijalne organizacije od njih to zatraži,a obavezno jednom godišnje.

 

 

Član 207.

Klubovi zastupnika i sami zastupnici su dužni postupati u skladu sa odlukama organa SDP BiH o svakom pitanju za koje nadležni organ donese stav.

Ukoliko nadležni organ ne donese stav o pojedinom pitanju,klub zastupnika zauzima stav po tom pitanju, a svi zastupnici su dužni poštovati stav kluba.

Ukoliko niti jedan od organa,niti klub zastupnika,nisu zauzeli stav po određenom pitanju, zastupnici su obavezni poštovati Program SDP BiH.

 

 

Član 208.

U radu kluba zastupnika  učestvuju nosioci izvršne vlasti ispred SDP BiH i interesnih oblika organizovanja kada se raspravlja o pitanjima koja se tiču njihovih nadležnosti,a po potrebi i predstavnici organa SDP BiH.

U cilju provođenja programskih i političkih inicijativa,organi SDP BiH,odnosno nosioci izvršne vlasti ispred SDP BiH,mogu inicirati sastanak kluba zastupnika.

 

 

Član 209.

Kandidati koji prihvataju kandidaturu za zastupnika u zakonodavnim tijelima,bilo kojeg nivoa, dužni su potpisati obavezujuću izjavu ili ugovor o političkom djelovanju u zakonodavnoj vlasti na programskim opredjeljenjima SDP BiH.

Sadržaj izjave ili ugovora utvrđuje Predsjedništvo SDP BiH. Ako zastupnik u zakonodavnom tijelu krši Program,Statut i odluke organa ili u toku mandata promijeni stranku ili pređe u neovisne poslanike ili vijećnike/odbornike,odgovarajući odbor ga isključuje iz SDP BiH i traži da podnese ostavku na zastupničku dužnost,te da ispuni sve svoje finansijske obaveze prema SDP BiH preuzete izjavom ili ugovorom .

Član 210.

Odredbe ovog poglavlja shodno se primjenjuju na organiziranje i rad klubova vijećnika/odbornika SDP BiH u jedinicama lokalne samouprave.

Član 211.

Predsjedništvo SDP BiH koordinira rad klubova zastupnika na državnom i entitetskom nivou kao i rad nosilaca funkcija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti,održavanjem sjednica,uz učešće predsjednika kluba zastupnika i nosilaca funkcija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Predsjedništvo kantonalne/regionalne, gradske i općinske organizacije koordinira rad kluba zastupnika,odnosno kluba vijećnika,održavanjem sjednica,uz učešće predsjednika kluba zastupnika SDP BiH,odnosno kluba vijećnika SDP BiH,nosilaca funkcija u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i Predsjednika gradskih,općinskih,odnosno osnovnih organizacija SDP BiH u cilju ostvarivanja politike SDP BiH i pokretanja inicijativa.

XI – IMOVINA, STICANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA SDP BIH

 

Poglavlje 45.- Finansijska politika SDP BiH

 

Član 212.

Imovinu SDP BiH čine nekretnine i pokretne stvari,sredstva na računima,kao i prava kojih je titular SDP BiH ili neki od njegovih prethodnika.

Vlasnička ovlaštenja na nekretninama ima samo SDP BiH.

Član 213.

Finansijska politika SDP BiH se zasniva na slijedećim načelima:

–       finansijska politika je sastavni dio ukupne politike SDP BiH;

–       svrha finansijske politike SDP BiH je da osigura materijalnu osnovu partijskih akcija i političku suverenost SDP BiH,kako u odnosu na pojedince i grupe,tako i u odnosu na državu;

–       niko nema pravo,ni pojedinac ni organ,da obavlja takve finansijske transakcije koje bi ugrozile nezavisnost SDP BiH ili je dovele u poziciju pružanja političkih koncesija;

–       u SDP BiH se ne mogu kupovati funkcije i položaj,svi su članovi ravnopravni,neovisno o njihovoj privatnoj materijalnoj moći i pod istim uvjetima su im dostupne sve funkcije u SDP BiH.

Zloupotreba imovine se smatra težom povredom Statuta i Programa SDP BiH.

Finansijska politika SDP BiH mora biti transparentna.

Reviziju poslovanja SDP BiH jednom godišnje vrši vanjska revizorska kuća.Revizorski izvještaj se dostavlja Glavnom odboru SDP BiH na razmatranje,te na uvid svim Kantonalnim/Regionalnim i Općinskim/Gradskim odborima SDP BiH.

Član 214.

SDP BiH stiče sredstva od članarine,dobrovoljnih priloga,donacija,poklona,zavještanja,budžeta političko-teritorijalnih jedinica,prihoda od imovine i vlastite privredne djelatnosti,učešća u sufinansiranju zajedničkih projekata,kao i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Poglavlje 46.- Finansijsko poslovanje SDP BiH

Član 215.

Na osnovu prijedloga Predsjedništva SDP BiH,Glavni odbor SDP BiH odlukom utvrđuje kriterije i način sticanja,raspolaganja,upravljanja,korištenja i raspodjele materijalnih sredstava u SDP BiH na svim nivoima organizovanja SDP BiH i svim oblicima organizovanja,sa ciljem da se obezbjede materijalna sredstva za osnovno funkcioniranje općinskih/gradskih organizacija.

Glavni odbor,odlukom iz prethodnog stava može utvrditi da se finansijsko poslovanje vrši preko jednog računa u cilju efikasnijeg ostvarivanja aktivnosti.

Predsjedništvo SDP BiH,u dogovoru sa organizacijama SDP BiH,svakih šest mjeseci provodi unutar SDP BiH finansijsko izravnavanje,u cilju razvijanja partijskog rada i finansijske pomoći organizacijama kojima je to potrebno.

 

Član 216.

Visinu članarine,način prikupljanja i raspodjele tih sredstava,utvrđuje i uređuje Glavni odbor SDP BiH na prijedlog Predsjedništva SDP BiH.

 

Ako član duže od šest mjeseci ne plati neizmirenu dospjelu članarinu,općinska/gradska organizacija SDP BiH dužna je dostaviti pismenu opomenu da to učini u roku od 30 dana,uz upozorenje da neplaćanjem članarine gubi sva prava,čije je ostvarivanje odredbama ovog Statuta,uslovljeno redovnim plaćanjem članarine.

Član 217.

Dobrovoljne priloge poklone i zavještanja,SDP BiH prihvata ako se time neće kompromitirati.

Za davanje izjava o prihvatu nadležno je rukovodstvo organizacije u kojoj je poklon,dobrovoljni prilog ili zavještanje učinjeno,a ako se radi o nekretninama,Glavni odbor SDP BiH.

Dobrovoljni prilozi i donatorstva se evidentiraju posebno.

 

XII – OBRAZOVNA,NAUČNA, INFORMATIVNA, IZDAVAČKA I HUMANITARNA DJELATNOST

 

Član 218.

Glavni odbor SDP BiH je nosilac zakonskih prava i obaveza izdavača.

Glavni odbor SDP BiH donosi odluku o naučnoistraživačkoj djelatnosti organizacija u SDP BiH. Odluke o osnivanju javnog glasila i izdavačkoj djelatnosti SDP BiH,te o drugim oblicima informativne djelatnosti,donosi  Glavni odbor SDP BiH.

 

Organizacije SDP BiH,prema potrebama,u skladu sa zakonom,formiraju humanitarne organizacije,a uz saglasnost Glavnog odbora SDP BiH.

 

Član 219.

Za potrebe političkog obrazovanja članstva SDP BiH,formirat će se Centar za političko obrazovanje,o čemu će odluku donijeti Glavni odbor SDP BiH.

 

 

 

 

XIII – PRESTANAK DJELOVANJA SDP BIH

Član 220.

SDP BiH može prestati djelovati odlukom Kongresa SDP BiH,za koju je potrebno dvije trećine glasova ukupnog broja delegata Kongresa SDP BiH,uz prethodnu suglasnost najmanje dvije trećine općinskih/gradskih organizacija SDP BiH.

Odlukom o prestanku rada, Kongres SDP BiH će odlučiti o imovini SDP BiH.

 

XIV – RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Član 221.

Gramatička terminologija u ovom Statutu,podrazumijeva uključivanje oba spola.

Kvote o zastupljenosti manje zastupljenog spola se primjenjuju na sve nivoe organizovanja SDP BiH.

 

XV – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 222.

Izmjena i dopuna Statuta SDP BiH vrši se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

 

Član 223.

Organi SDP BiH,kao i sve teritorijalne organizacije SDP BiH i njihovi organi,dužni su uskladiti svoja akta sa odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Član 224.

Izbor članova Statutarnog odbora SDP BiH u prvom mandatu,izvršit će Glavni odbor SDP BiH statutarnom odlukom,najkasnije  u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

 

Član 225.

Nedostajući broj članova Glavnog odbora SDP BiH u odnosu na broj koji je utvrđen ovim Statutom,izabraće Glavni odbor SDP BiH statutarnom odlukom na svojoj konstituirajućoj sjednici,najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Član 225.

Statut SDP BiH stupa na snagu  danom donošenja.

 

 

Član 226.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta SDP BiH,prestaju da važe Statut SDP BiH donesen na 3. Kongresu SDP BiH održanom 05.02.2005.godine,Odluka o izmjenama  i dopunama Statuta donešena  na 5.Kongresu SDP BiH održanom 14.03.2009.godine,kao i prečišćeni tekst Statuta SDP BiH broj: 02-02-155/15 od 19.03.2015. godine.

 

 

 

Predsjedavajući radnog Predsjedništva

6. Redovnog Kongresa SDP BiH

 

 

Broj:

Sarajevo,3.oktobar/listopad 2015.godine