Istorijat Socijaldemokratske partije BiH

SDP BiH je moderna politička organizacija lijeve političke orijentacije, stranka rada i stvaralaštva, stranka radnika i radno ovisne populacije – organizacija autohtonih, konstitutivnih naroda (i  nacionalnih manjina) i građana koji razvijaju i njeguju vrijednosti socijalne države i civilnog društva, odnosno, riječ je o političkoj stranci koja u središte svoje akcije stavlja promociju zaposlenosti, pojedinačnog i kolektivnog prosperiteta, koja svima omogućuje da realizuju svoje potencijale, koja će se permanentno i dosljedno boriti protiv isključivosti i siromaštva, te koja će uskladiti i pomiriti materijalni napredak sa zaštitom životne okoline i ljudskom odgovornošću prema budućim generacijama, ali i uspostaviti socijalni položaj radnih slojeva društva koji omogućuje njihov bitan utjecaj na socijalne i političke tokove u društvu.

SDP BiH nastala je i razvijala se na temelju evropske i bosanskohercegovačke socijaldemokratije, radničkog i seljačkog pokreta, na poukama i porukama Narodnooslobodilačkog antifašističkog rada (1941.-1945.), pozitivnim vrednotama socijalnog razvitka nakon Drugog svjetskog rata, na osnovama reformističko-demokratskog iskoraka Saveza komunista i Saveza reformskih snaga Bosne i Hercegovine, potkraj osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, ka višestranačju – političkoj i ekonomskoj demokratiji.

SDP BiH svoje korijene vezuje za Socijaldemokratsku stranku BiH, osnovanu 1909. godine, kao “izraz političkih potreba radničke klase” i pokušaj da se prevlada mononacionalni karakter političkog organiziranja i međunacionalnog polariziranja i konfrontiranja. Socijaldemokratska partija je svoj kontinuitet nastavila i u procesu borbe za očuvanje zajedničkog života, političkog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti BiH (1992.-1995.), a i nakon toga u okvirima provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i borbe za uspostavu demokratskog društva i države na osnovama socijalne pravde i ravnopravnosti, solidarnosti i odgovornosti prema drugima.

U socijalnom pogledu, Socijaldemokratska partija BiH artikulira i politički podržava interese onih koji žive prvenstveno od vlastitog rada, znanja i sposobnosti. To je široka lepeza različitih slojeva, od radnika i seljaka, preko poduzetnika i naučnika do humanističke inteligencije. SDP BiH podržava razvoj privatnog poduzetništva i odbacuje ultraljevičarsku dogmu o privatnoj svojini. Privatna inicijativa, uz adekvatnu poreznu i finansijsku politiku i socijalne funkcije države, nužan je i racionalan oblik razvoja materijalne osnove bosanskohercegovačkog društva. SDP BiH će se svesrdno zalagati da u svojoj političkoj misiji u kontekstu socijalne demokratije artikulira, adekvatno i dosljedno izrazi interese sindikata, iskazane u njihovim zahtjevima za ekonomskom demokratijom i socijalnom pravdom.

Teorijsko utemeljenje Socijaldemokratske partije BiH je u širokom spektru filozofskih i naučnih pravaca i škola humanističke i emancipatorske orijentacije, računajući u to i ono najvrednije u socijaldemokratskoj i marksističkoj misli. Sve ono što širi prostore ljudske slobode, pravde i solidarnosti i što predstavlja civilizacijske vrijednosti čovječanstva, čini osnovu i sastavni dio programskog identiteta i političke prakse. Protivimo se svođenju demokratskog socijalizma i borbe za njegov razvitak na samo jedan način mišljenja, na samo jednu ideologiju, na samo jednu klasu i na samo jednu istinu.

S obzirom na tradiciju socijaldemokratije i opće stanje u bosanskohercegovačkom društvu, politička orijentacija SDP BiH, kao partije ljevice, predstavlja najadekvatniji izraz koji iskazuje karakter i trenutne tendencije SDP BiH za vrijeme koje dolazi. Na tim osnovama, SDP BiH u prvom redu utvrđuje svoje univerzalne i trajne vrednote kojih se nikada neće odreći. Riječ je o životnoj sigurnosti, socijalnoj pravdi i ravnopravnosti, solidarnosti i odgovornosti, slobodi i jednakim šansama svih.

Uspostavljanje demokratskog socijalizma, čiju okosnicu čine emancipacija čovjeka od svih vidova političke i ekonomske potčinjenosti i otuđenja i stvaranje uvjeta da idealni slobode, jednakosti, demokratije i solidarnosti budu osnova cjelokupnog uređenja bosanskohercegovačkog društva i međusobnih odnosa njegovih članova, te da se svakom pojedincu pruži šansa za život dostojan čovjeka. To pretpostavlja da se klasne protivrječnosti, putem razvoja demokratije i izgradnjom pluralističkih svojskih odnosa, ublažavaju i vode ka humanijem i pravednijem društvu i restruktuiranju odnosa u pravcu socijalne pravde i jednakosti.

To je vizija nove BiH, BiH u kojoj je – nasuprot dejtonskoj BiH i naraslim nacionalističkim tendencijama koje prate i vode ka disoluciji BiH – građanin okosnica i osnovni politički subjekt, oslobođen svih vidova ekonomske i političke potčinjenosti, u  kojoj su građanska prava i slobode na nivou evropskih i svjetskih standarda, i gdje svaki pojedinac ima šansu za život dostojan čovjeka. U državi BiH nosioci suvereniteta su građani, a narodi jednakopravni i konstitutivni i kao kolektiviteti učestvuju u strukturi vlasti. Suverenitet građana i jednakopravnost naroda garantira politički poredak u BiH zasnovan na višepartijskoj parlamentarnoj demokratiji, Ustavom definiranim principima proporcionalnosti, pariteta i konsenzusa. BiH treba biti decentralizirana država sa visokim stepenom regionalne i lokalne samouprave, inspirirana evropskim konceptom regionalizacije.

SDP BiH je multietnička partija koja djeluje i ima svoje organizacije na području cijele Bosne i Hercegovine. Trenutno SDP BiH ima oko 50.000 članova. Od vremena uvođenja političkog pluralizma, SDP BiH je parlamentarna partija i ima svoje zastupnike u zakonodavnim organima vlasti, i to na svim nivoima organizovanja političke vlasti. SDP BiH je vrlo snažna opoziciona partija, a u mandatu 2000-2002. godine bila je, zajedno sa nenim drugim građanskim političkim partijama na vlasti.